Wykorzystując nasze doświadczenie w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych stworzyliśmy dla Państwa KONSOLA BIZNES PLUS – usługę obejmującą kompleksowe wsparcie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2016 roku.

Najważniejsze zmiany to:

 • obligatoryjność sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla Spółek notowanych na rynku NewConnect;
 • kryteria definicyjne jednostek dominujących i sprawowania kontroli;
 • kryteria definicyjne znaczących inwestorów, jednostek stowarzyszonych i znaczącego wpływu;
 • wprowadzenie nowej kategorii „zaangażowania w kapitale”, głównie dla wyodrębnienia znaczących inwestorów i jednostek stowarzyszonych;
 • zakres wyłączeń jednostek zależnych z konsolidacji;
 • prawa jednostki dominującej do odstępowania od obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • okres amortyzacji wartości firmy;
 • wzory sprawozdań finansowych.

W ramach usługi konsolidacji sprawozdań finansowych oferujemy Państwu:

 • ustalenie zakresu skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez stworzenie mapy powiązań pośrednich i bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi jednostkami;
 • wybór metod konsolidacji, zasad wyłączenia z konsolidacji, ustalenie poziomu istotności dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • opracowanie wspólnych jednolitych zasad rachunkowości dla spółek z Grupy Kapitałowej;
 • doradztwo i wsparcie dla wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej przy wdrożeniu wspólnej polityki rachunkowości, poprzez wprowadzenie i zaprojektowanie odpowiednich księgowań;
 • doradztwo dla jednostek zależnych związane z ustaleniem wartości godziwej aktywów netto na dzień objęcia kontrolą przez jednostkę dominującą, obejmujące wsparcie przy ustalaniu wartości godziwej oraz uwzględnieniem jej w sprawozdaniach obejmowanych konsolidacją;
 • przygotowanie zakresu informacji, jaki Spółki mają przedstawić do konsolidacji;
 • udostępnienie narzędzi do konsolidacji obejmujących jednolite wzory sprawozdań finansowych, pakiety konsolidacyjne, arkusz konsolidacyjny, potwierdzenia sald i transakcji wewnątrzgrupowych, tabele transakcji i sald wewnątrzgrupowych umożliwiające ustalenie korekt konsolidacyjnych z tego tytułu;
 • przeprowadzenie warsztatów z przedstawicielami Spółek wchodzących w skład Grupy na potrzeby konsolidacji Grupy, zarówno z teorii konsolidacji jak i praktycznego wykorzystania narzędzi do konsolidacji przez służby księgowe jednostek objętych konsolidacją;
 • pomoc i wsparcie merytoryczne wykwalifikowanego zespołu dla wszystkich spółek objętych procesem konsolidacji;
 • sporządzenie – kompilację skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • opracowanie wzorów raportowania i komunikacji na potrzeby konsolidacji, w tym opracowanie wewnętrznych procedur usprawniających proces konsolidacji w Grupie Kapitałowej;
 • sporządzenie i zweryfikowanie dokumentacji konsolidacyjnej;
 • obsługę biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.