Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wykorzystując nasze doświadczenie w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych stworzyliśmy dla Państwa KONSOLA BIZNES PLUS – usługę obejmującą kompleksowe wsparcie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2016 roku.

Najważniejsze zmiany to:

 • obligatoryjność sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla Spółek notowanych na rynku NewConnect;
 • kryteria definicyjne jednostek dominujących i sprawowania kontroli;
 • kryteria definicyjne znaczących inwestorów, jednostek stowarzyszonych i znaczącego wpływu;
 • wprowadzenie nowej kategorii „zaangażowania w kapitale”, głównie dla wyodrębnienia znaczących inwestorów i jednostek stowarzyszonych;
 • zakres wyłączeń jednostek zależnych z konsolidacji;
 • prawa jednostki dominującej do odstępowania od obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • okres amortyzacji wartości firmy;
 • wzory sprawozdań finansowych.

W ramach usługi konsolidacji sprawozdań finansowych oferujemy Państwu:

 • ustalenie zakresu skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez stworzenie mapy powiązań pośrednich i bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi jednostkami;
 • wybór metod konsolidacji, zasad wyłączenia z konsolidacji, ustalenie poziomu istotności dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • opracowanie wspólnych jednolitych zasad rachunkowości dla spółek z Grupy Kapitałowej;
 • doradztwo i wsparcie dla wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej przy wdrożeniu wspólnej polityki rachunkowości, poprzez wprowadzenie i zaprojektowanie odpowiednich księgowań;
 • doradztwo dla jednostek zależnych związane z ustaleniem wartości godziwej aktywów netto na dzień objęcia kontrolą przez jednostkę dominującą, obejmujące wsparcie przy ustalaniu wartości godziwej oraz uwzględnieniem jej w sprawozdaniach obejmowanych konsolidacją;
 • przygotowanie zakresu informacji, jaki Spółki mają przedstawić do konsolidacji;
 • udostępnienie narzędzi do konsolidacji obejmujących jednolite wzory sprawozdań finansowych, pakiety konsolidacyjne, arkusz konsolidacyjny, potwierdzenia sald i transakcji wewnątrzgrupowych, tabele transakcji i sald wewnątrzgrupowych umożliwiające ustalenie korekt konsolidacyjnych z tego tytułu;
 • przeprowadzenie warsztatów z przedstawicielami Spółek wchodzących w skład Grupy na potrzeby konsolidacji Grupy, zarówno z teorii konsolidacji jak i praktycznego wykorzystania narzędzi do konsolidacji przez służby księgowe jednostek objętych konsolidacją;
 • pomoc i wsparcie merytoryczne wykwalifikowanego zespołu dla wszystkich spółek objętych procesem konsolidacji;
 • sporządzenie – kompilację skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • opracowanie wzorów raportowania i komunikacji na potrzeby konsolidacji, w tym opracowanie wewnętrznych procedur usprawniających proces konsolidacji w Grupie Kapitałowej;
 • sporządzenie i zweryfikowanie dokumentacji konsolidacyjnej;
 • obsługę biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności