Opublikowane projekty rozporządzeń wprowadzają zmiany w zakresie raportowania informacji o cenach transferowych za pomocą formularzy TPR-C i TPR-P. Zaktualizowane wersje formularzy mają obowiązywać od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Wskazane projekty rozporządzeń przypominają niejako o ciążącym obowiązku w zakresie dochowania należytej staranności w stosunku do transakcji „rajowych”.

Dla przypomnienia, zmiany wprowadzone aktualizacją  przepisów z początku roku tj. art. 11o ust 1a i 1b Ustawy o CIT polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Nowelizacja wprowadziła bowiem drugi typ transakcji podlegający obowiązkowi dokumentacyjnemu, tj. transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy/obrotowy przekracza 500 000 zł. Co więcej, wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Naturalnie, przy ustalaniu tych okoliczności, podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, są obowiązani do dochowania należytej staranności, jednak żadne przykłady, czy choćby wskazówki naprowadzające na to, w jaki sposób owej należytej staranności dochować, nie zostały w ramach omawianych regulacji zawarte.

Wspomniany na wstępie projekt przysparza kolejnych wątpliwości, gdyż zgodnie z proponowaną zmianą, podatnik wykazując transakcję, której rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową obowiązany jest do wskazania kodu państwa w polu „Kraj rzeczywistego właściciela”. W sytuacji, gdy podatnik, z jakichkolwiek względów, przyjmie możliwość funkcjonowania rzeczywistego właściciela w transakcji niekontrolowanej w „raju podatkowym”, powstanie po jego stronie obowiązek udokumentowania przedmiotowej transakcji w ramach dokumentacji cen transferowych na poziomie local file wraz z raportowaniem w TPRC/P.

Podatnik bez posiadania konkretnych dowodów i informacji może jednak nie być  w stanie uzupełnić poszczególnych pól formularzy TPR, w tym wspomnianego wyżej kodu „Kraju rzeczywistego właściciela”. Kolejny problem pojawi się w sytuacji, gdy dana transakcja kontrolowana jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z danego kraju. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie, czy właściwe jest wskazanie kraju kontrahenta dla każdego z tych kontrahentów, czy też wystarczające jest jednokrotne wskazanie kraju, wspólnego dla tych kontrahentów.

Z treści uzasadnienia wynika, jakoby intencją projektodawcy było ułatwienie wypełniania i składania informacji o cenach transferowych, jak również podniesienie efektywności analizy danych raportowanych za pośrednictwem formularzy TPR-C/P.

Powstające co rusz nowe wątpliwości świadczą jednak o tym, że jeszcze sporo czasu minie zanim procedura składania informacji o cenach transferowych będzie dla podatnika zrozumiała i prosta.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.