Jeszcze tylko tydzień na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych!

Już za tydzień - 31 stycznia 2021 r., upływa termin na złożenie przez największych przedsiębiorców pierwszego sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

Obowiązek taki przewiduje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: Ustawa o opóźnieniach w transakcjach handlowych), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja Ustawy o opóźnieniach w transakcjach handlowych była jednym z kilku rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa przeciwzatorowa), mających na celu ograniczenie problemu opóźnień w płatnościach na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wraz z początkiem 2020 roku zaczęły obowiązywać między innymi przepisy określające maksymalne dopuszczalne terminy płatności w transakcjach handlowych, dotyczące w szczególności przypadku, gdy dłużnikiem względem podmiotu MŚP jest duży przedsiębiorca. Dopuszczanie się przez przedsiębiorców nadmiernych opóźnień w transakcjach handlowych jest sankcjonowane w ramach wprowadzonego nowelizacją, nowego rodzaju postępowania przed Prezesem UOKiK - pierwsze takie sprawy są już w toku. Wśród zmian znalazł się również obowiązek składania przez największe podmioty sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.