Artykuł autorstwa eksperta PKF (Dagmara Cichoń - Specjalista ds. Kontrolingu i Wdrażania Systemów), został opublikowany 11 kwietnia 2018 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita". 

Dla księgowych jak również dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych  marzec jest miesiącem wzmożonych prac. Oprócz bieżących zadań, przed specjalistami do spraw rachunkowości stoi obowiązek przygotowania sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrachunkowy zakończył się z dniem bilansowym, to jest z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Kto sporządza? Kto odpowiada?

Jednostkami zobowiązanymi do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego są podmioty obligatoryjnie prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości (dalej UoR), jak również podmioty, które dobrowolnie zdecydowały się na ten sposób ewidencjonowania.

Za opracowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz przestrzeganie ustawowych terminów odpowiadają kierownicy danych jednostek, którymi na podstawie UoR są:

 • członkowie wchodzący w skład zarządów spółek kapitałowych,
 • wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich,
 • komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
 • likwidatorzy, syndycy oraz zarządcy w postępowaniu upadłościowym,
 • członkowie należący do innych organów zarządzających podmiotów, do których stosowane są przepisy UoR.

Do kiedy i co?

Kierownicy jednostek zapewniają sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż  w terminie trzech miesięcy, począwszy od dnia bilansowego, a następnie przedstawiają je odpowiednim organom.

Standardy rachunkowości  (Rozdział 5 UoR) nakładają na podmioty obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego w wyznaczonym terminie, to jest w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, a także do złożenia ich we właściwym rejestrze sądowym najpóźniej do 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Terminy dla poszczególnych kroków w sprawozdawczości finansowej dla jednostki, której rok rachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to:

 • Dzień bilansowy: 31.12.2017 r.
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego: do 31.03.2018 r. (3 miesiące)
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: do 30.06.2018 r. (6 miesięcy)
 • Złożenie sprawozdania finansowego do US: do 10.07.2018 r.
 • Złożenie sprawozdania finansowego do KRS: do 15.07.2018 r.

Oprócz zatwierdzonego sprawozdania finansowego, kierownik jednostki składa:

 • odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 • odpis uchwały o pokryciu straty lub podziale zysku,
 • opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu,
 • sprawozdanie z działalności, jeśli jednostka należy do wskazanych w art. 49 UoR.

W przypadku podmiotów, gdzie zgodnie z art.. 64 UoR, powstaje obowiązek obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych, niemożliwe jest zatwierdzenie sprawozdań przed wyrażeniem opinii biegłych rewidentów, a więc zanim zostanie zakończone badanie sprawozdań finansowych.

Niezatwierdzone w terminie:

Ustawa o rachunkowości, jak również Kodeks Spółek Handlowych nie przewidują sankcji za brak zatwierdzenia w terminie sprawozdania finansowego. Pomimo niezatwierdzonego sprawozdania finansowego, jednostka zobowiązana jest do złożenia niezatwierdzonego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, z zachowaniem terminu granicznego, liczonego od dnia w którym najpóźniej sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone. Taka jednostka zobligowana jest do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przyszłości oraz do złożenia we właściwym rejestrze sądowym kompletu dokumentów, który będzie zawierał zatwierdzone sprawozdanie wraz z wymaganymi odpisami uchwał.

Sankcje:

Za niezrealizowanie powinności wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nieprzestrzeganie obowiązków, z jakimi wiąże się prowadzona w jednostce obligatoryjna sprawozdawczość finansowa, a więc za niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub za wykazanie w nim nierzetelnych i niezgodnych z prawdą danych, a także za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat lub kara grzywny.

Grzywna określana jest w stawkach dziennych na podstawie art. 33 kodeksu karnego i może wynosić od 10 do maksymalnie 540 stawek wycenianych indywidualnie od 10 zł do 2000 zł.

Komplet dokumentów, w tym zatwierdzone sprawozdanie finansowe, powinien zostać złożony do właściwego dla jednostki urzędu skarbowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia. Kierownik jednostki, który nie zrealizował obowiązku złożenia do właściwego organu podatkowego, zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, na podstawie art. 80b Kodeksu karnego skarbowego.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto. Kara grzywny może się więc wahać od 210 zł do 42000 zł.

Inne skutki:

Jednostki organizacyjne, których sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone przez właściwe organy zatwierdzające, nie mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Nie mogą również wypłacić należnych dywidend, jak również zwiększyć kapitał zapasowy lub pokryć straty z lat ubiegłych.

Stan prawny:
06.03.2018 r.