Artykuł autorstwa eksperta PKF (Jan Cały - Partner), został opublikowany w 2013 r. w czwartym numerze kwartalinka "przedsiębiorcy@eu".

Małe i mikro przedsiębiorstwa są niezwykle istotnym elementem polskiej gospodarki. Wszak to niemal 99 proc. ogółu aktywnych krajowych przedsiębiorstw, ok. 52 proc. miejsc pracy tworzonych przez krajowe przedsiębiorstwa, wreszcie ponad 1/3 ogółu przychodów osiąganych przez krajowe przedsiębiorstwa.

Tworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania mikro- i małych przedsiębiorców

Bardzo ważnym zadaniem Państwa jest zatem tworzenie odpowiednich i coraz lepszych warunków do funkcjonowania grupy najmniejszych przedsiębiorców, tym bardziej, że jest to grupa najmocniej narażona na skutki wszelkich negatywnych zjawisk w otoczeniu gospodarczym. Niewątpliwie też najmniejsi przedsiębiorcy dysponują relatywnie małymi kapitałami, a w związku z tym bardzo ważnym elementem ich działalności jest sprawa zarządzania posiadaną i ciężko wypracowywaną gotówką.

Problem ten został zauważony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która w październiku 2013 r. uruchomiła nową usługę systemową KSU (Krajowy System Usług) w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Poddziałanie 2.2.1.

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzanie finansami

Adresatem usługi „szybkiej optymalizacji zarządzania finansami” są mikro i mali przedsiębiorcy, a więc tacy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich przychody roczne lub suma aktywów nie przekraczają równowartości 10 mln Euro, przy czym te wielkości należy rozpatrywać z uwzględnieniem definicji podmiotów powiązanych. Program będzie realizowany do końca roku 2014. Wartość maksymalną usługi na rzecz jednego beneficjenta określono na poziomie 10 700 zł. (I etap 4 000 zł., II etap 6 700 zł.). Dofinasowanie usługi przez PARP może wynieść 70 proc. wskazanej kwoty. Usługa ma być realizowana przez 11 regionalnych ośrodków KSU (wykaz na stronie internetowej podanej na końcu artykułu), przy czym będzie wykonywana dwuetapowo.

Przebieg usługi

I etap to tzw. audyt optymalizacyjny, a w II etapie doradcy mają za zadanie udzielić wsparcia we wdrożeniu rekomendowanych działań. W programie wskazano sześć obszarów działalności, w których należy poszukiwać nowych rozwiązań.Są to obszary: sprzedaż i marketing, IT i telekomunikacja, finanse, księgowość, podatki oraz prawo. W praktyce oznacza to, że analizie podlegać może całokształt działalności przedsiębiorstwa i w tym też obszarze będą poszukiwane rozwiązania, które doradcy będą przedsiębiorcom rekomendowali. W wyniku realizacji usługi przedsiębiorca powinien otrzymać raport z audytu optymalizacyjnego, wskazujący na podstawowe wnioski z analizowanych obszarów oraz co najmniej trzy konkretne rekomendacje działań, mających na celu poprawę w zakresie zarządzania finansami. Co najmniej jedna rekomendacja winna być wdrożona przez przedsię- biorcę i to przy pełnym wsparciu doradców. Celem realizacji usługi jest zaproponowanie i wdrożenie takich rozwiązań (dotyczących np. organizacji, tworzenia i analizy informacji przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, czy też związanych z zagadnieniami z zakresu prawa i podatków), które w efekcie pozwolą osiągać lepsze wyniki finansowe i wzmocnią pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Usługa, poza jej walorem operacyjnym, będzie niosła też elementy edukacyjne, bowiem w trakcie audytu zostaną wskazane te obszary działalności gospodarczej, na które przedsiębiorca winien zwracać szczególną uwagę, co może mieć duże znaczenie, w szczególności dla mikroprzedsiębiorców. Sposób zorganizowania procesu wykonywania usług przez certyfikowane ośrodki KSU, zapewnia profesjonalizm usług, a wysoki poziom dofinansowania kosztów usługi przez PARP stanowi dodatkową zachętę dla potencjalnych beneficjentów omawianego programu usług.