26.10.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2180), na mocy której od 01.01.2023 r. zacznie obowiązywać nowy przepis tj.: art. 28m ust. 4a ustawy o CIT w myśl, którego do  wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a. w pełnej wysokości wydatków – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b. w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Powyższa regulacja oznacza, iż od 2023 r. w przypadku aut osobowych użytkowanych przez pracowników dla celów mieszanych powstanie każdorazowo obowiązek zapłaty estońskiego CIT od połowy ponoszonych wydatków.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w zakresie  kwestii dotyczącej kwalifikacji wydatków poniesionych na auta osobowe przekazane pracownikom do celów mieszanych. Spółka, która wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), nie jest zobligowana do zapłaty podatku od dochodu odpowiadającemu wysokości  wydatków na samochody osobowe przekazane pracownikom do celów mieszanych (służbowych i prywatnych), niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W ocenie WSA Gdańsku z dn. 18.10.2022 r., sygn. akt I SA/Gd 917/22 - koszty poniesione na auta osobowe przekazane pracownikom do celów mieszanych nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą.

Co istotne, Sąd rozróżnił sytuacje, w których pracownik jest jednocześnie wspólnikiem spółki, jak również takie, w których nie jest właścicielem udziałów Spółki.

W pierwszym z ww. przypadków wydatki na samochody osobowe przekazane pracownikom będącym wspólnikami oznaczają wypłatę ukrytego zysku, co podlega opodatkowaniu estońskim CIT (taki rodzaj wydatku jest zrównany z wypłatą dywidendy wspólnikowi i opodatkowany według 20% lub 25% efektywnej stawki podatku dochodowego CIT + PIT).

W ww. przypadku Sąd wprost powołał się na treść przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazującego, iż wszelkie świadczenia wypłacane wspólnikom Spółki opodatkowanej estońskim CIT wykonane w związku z prawem do udziału w zysku stanowią formę ukrytego zysku.

Jednakże, w ocenie Sądu w przypadku pracowników niebędących wspólnikami nie ma podstaw do stosowania analogii do ukrytych zysków. Sąd podkreślił, iż nie ma bowiem przepisu, który nakładałby obowiązek zapłaty podatku od wydatków niezwiązanych z działalnością.

Stanowisko zaprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyżej omawianym wyroku podważył dotychczasowe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów.

Tym samym, jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzi wykładnię przyjętą przez WSA w Gdańsku, wówczas przekazanie pracownikom niebędącym wspólnikami Spółki samochodów osobowych do celów mieszanych (służbowych i prywatnych) będzie korzystne dla Spółek opodatkowanych według zasad estońskiego CIT, szczególnie w odniesieniu do samochodów osobowych o wartości powyżej 150 000 PLN.

Zwrócić należy bowiem uwagę, iż według zasad ogólnych CIT obowiązują limity ograniczające możliwość zaliczenia ww. wydatków w koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwalifikację wydatków ponoszonych na auta osobowe dla pracowników w przypadku spółek opodatkowanych według zasad estońskiego CIT.

Pliki do pobrania