28.04.2010 r. - Seminarium: Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe.

Warszawa 28 kwietnia 2010 r.
 
PKF Consult Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych mają przyjemność zaprosić na seminarium pt.:
 
"Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości,
czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe"
 
które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2010 roku, w Sali Notowań GPW na ulicy Książęcej 4. 
 
 
Linia między rachunkowością kreatywną, a fałszerstwem jest niezwykle cienka. W tym kontekście uczestnicy seminarium dowiedzą się o odpowiedzialności Zarządu, Rady Nadzorczej, audytora za sprawozdawczość spółki. Poruszona zostanie tematyka wiarygodności sprawozdania finansowego, kreowania wyniku poprzez politykę rachunkowości. Bowiem od polityki rachunkowości zależy sposób wyceny majątku oraz wyniku finansowego. 

W trakcie trwania seminarium eksperci wskażą na te przepisy ustawy, w których występuje możliwość "modelowania" zasad wyceny przez spółkę. Natomiast studium przypadku pokaże jak zmienia się obraz sytuacji majątkowej spółki na skutek np.:
  • transakcji kapitałowych kreowanych wyłącznie dla potrzeb poprawy ekonomicznego wizerunku firmy bez zmian o charakterze operacyjnym,
  • zmian wycen z wartości historycznej na wartość godziwą (w tym w MSR) i konsekwencje tych zmian w sprawozdaniu,
  • zmian polityki rachunkowości w zakresie wyceny rezerw, należności, zapasów oraz wpływu na wynik finansowy i kapitały własne.
     
Prowadzący:
 
Ewa Jakubczyk - Cały
Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w tym SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości.  Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz i wycen. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Członek Komisji Nadzoru Audytowego. 
 
Zbigniew Czupryniak
Prezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., biegły rewident, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. Czynnie uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Specjalizuje się również w wycenie wartości spółek, przekształceniach spółek oraz doradztwie podatkowo-księgowym. Wykładowca z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i podatków.

Ważne linki:
 
 

Seminarium jest przeznaczone wyłącznie dla członków SEG.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 20 kwietnia 2010 r.