Wpływ samorządu na gospodarkę

Artykuł autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły Rewident), został opublikowany na portalu cgmk.pl w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Jakie działania podejmować by zwiększyć efektywność?

Reaktywowanie samorządów w latach 90-tych ubiegłego wieku, było jedną z najważniejszych zmian ustrojowych okresu transformacji gospodarczej.

Polacy – mieszkają, funkcjonują, pracują – w określonej gminie. Chcą decydować – jak ta gmina powinna wyglądać, co jest priorytetem inwestycyjnym. Chcą, aby ich miasto, gmina rozwijały się, zaspokojone były potrzeby zbiorowe mieszkańców, aby mieszkańcy mieli pracę, możliwość kształcenia, drogi.

Rozwój infrastruktury oraz zgodny z oczekiwaniami standard świadczonych usług są jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski. Zadaniem publicznym gminy jest niewątpliwie infrastruktura techniczna, społeczna, porządek i bezpieczeństwo, ład przestrzenny i ekologiczny.

Jak realizować te zadania, w przypadku, gdy budżety gmin nie są wystarczające, a maksymalny poziom zadłużenia jest ograniczony ustawowo? Jednym z rozwiązań jest realizacja inwestycji w formule koncesji lub/i partnerstwa publiczno prywatnego. Włączenie sektora prywatnego i jego doświadczeń oraz kapitału w realizację zadań publicznych pozwoli na realizację marzeń o rozwoju.

Formuła PPP może przynieść wymierne korzyści podmiotom publicznym, ostatecznym odbiorcom usług a także partnerom prywatnym. Realizacja inwestycji może zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę prywatnego w części lub całości, w określonych przypadkach bez zwiększenia długu publicznego. Stworzy to miejsca pracy dla lokalnego społeczeństwa, co spowoduje zwiększenie lokalnego popytu i rozwój innej przedsiębiorczości. Z efektów inwestycji – mieszkańcy korzystają „od zaraz”, poprawia się ich stopa życiowa i jakość życia.

Z kolei inwestor prywatny otrzymuje zapłatę/zwrot zainwestowanego kapitału przez dłuższy okres czasu, zarówno za okres, budowy, eksploatacji jak też na pokrycie kosztów finansowania zainwestowanego kapitału. W fazie eksploatacji – nadal zarządza w sposób efektywny obiektem, jest też pracodawcą.

Gmina/samorząd uzyskuje efekt oszczędnościowy oraz lepszego zarządzania inwestycją i jej eksploatacją. Poprawiają się warunki społeczne, następuje zmniejszenie skali bezrobocia, wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost wpływów z opodatkowania. Ogółem powoduje to wzrost atrakcyjności gminy dla społeczeństwa i inwestorów.

Rozwój gmin – to rozwój gospodarki Polski. Potencjalnych korzyści – jest bardzo dużo. Aby jednak tak było, to samorząd powinien przygotować koncepcję inwestycji. W praktyce – ogranicza nas tylko wyobraźnia. I także – udowodnienie celowości i efektywności inwestycji, przy czym korzyści z inwestycji powinien mieć zarówno samorząd i mieszkańcy gminy ale też partner prywatny.

Obecnie w Polsce – polityka rządu ukierunkowana jest na rozwój PPP. Istnieje spore wsparcie realizowane pod egidą Ministerstwa Rozwoju.

Dotychczasowe bariery, w tym brak skoordynowanej polityki rozwoju PPP, bariery prawne, niski poziom wiedzy o sposobach realizacji inwestycji w formie PPP w gminach i w społeczeństwie są przełamywane.

Jest istotna szansa, prawie pewność, że po okresie istotnego spadku inwestycji samorządowych w 2016 roku trend ten ulegnie odwróceniu. Rozwój formuły PPP przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz ich przedsiębiorczości. A silna gospodarka gminy, to silna gospodarka Polski.

Powiązane usługi: