Umowa o współdziałanie z Szefem KAS – audyt podatkowy i plan nadzoru podatników

Od lipca 2020 r. podatnicy mogą występować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych.

Warunki uczestnictwa:

Umowę o współdziałaniu może zawrzeć podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, u którego wysokość dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50.000.000 Euro. Przeliczenia tej kwoty dokonuje się na polskie złote po średnim kursie Euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Warunkiem zawarcia umowy o współdziałanie jest pozytywna opinia z audytu wstępnego.