Szkolenia organizowane przez samorządy zawodowe nie stanowią przychodu uczestników na gruncie ustawy o PIT

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego dotyczącą braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd.

Przedmiotowa interpretacja została wydana w związku z faktem, że zaistniały rozbieżności interpretacyjne w tej kwestii pomiędzy organami podatkowymi, a sądami administracyjnymi. Wśród organów podatkowych pojawiały się stanowiska, że uczestnictwo członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd stanowi dla tych osób przychód. Argumentowano, że dochodzi w takiej sytuacji do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem jest między innymi wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Sądy administracyjne skłaniały się natomiast do wykładni, że tego rodzaju świadczenia nie stanowią dla uczestników szkolenia będących członkami samorządów zawodowych nieodpłatnego świadczenia.