Artykuł autorstwa eksperta PKF (Karolina Nyk - Koordynator ds. podatków, Departament Podatki Zachód), został opublikowany 16 lutego 2021 r. na portalu "rp.pl".
Od 2021 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na wybranych podatników obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obowiązek ten dotyczy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Cały artykuł dostępny jest na stronie www.rp.pl