Polski Ład – główne założenia zapowiadanych zmian w podatkach – aktualizacja

W dniu 26.07.2021r. przedstawiony został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. „Polskiego  Ładu”, który wprowadzić ma m.in. reformę opodatkowania od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany dotyczące ulg podatkowych:

Projekt nowelizacji  PIT oraz CIT przewiduje wprowadzenie nowych oraz zmianę  istniejących już ulg podatkowych:

 1. Projektowane zmiany będą dawały możliwość odliczenia (zarówno dla podatników posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego, jak i innych) w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych w wysokości 200% kosztów poniesionych na niektóre z tzw. wydatków kwalifikowanych.

 

 1. Podatnik będzie bowiem miał również możliwość odliczenia kosztów związanych z ulgą B+R od dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box. To znaczy, że wprowadzona ma zostać możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box w ramach tego samego projektu.

 

 1. Wprowadzona ma zostać ulga na prototyp, która będzie pozwalała na odliczenie od podstawy opodatkowania określonych w projekcie ustawy kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wartość odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 1. Od początku 2022 r. wprowadzona zostanie ulga na robotyzację, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dokonujący automatyzacji swojej produkcji np. poprzez zakup i zaimplementowanie robota przemysłowego. W rezultacie ulgi na robotyzację przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia od dochodu dodatkowo 50% „kosztów kwalifikowanych” przeznaczonych na robotyzację. Aby skorzystać z tej ulgi, wydatki powinny zostać poniesione po 1 stycznia 2022 r.

 

 1. Kolejna z nowych ulg tj. ulga na innowacyjnych pracowników będzie dotyczyła firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Zmiany dotyczące PIT:

 1. Ulga podatkowa dla osób, które przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi. Osoby te będą mogły odliczyć od podatku indywidualnie obliczoną kwotę w czterech kolejnych latach podatkowych następujących po wybranym roku bazowym. Kwota odliczenia będzie zależeć od podatki należnego za rok bazowy (50% łącznej kwoty). Przedmiotowa ulga podatkowa ma dotyczyć każdej osoby, która stanie się polskim rezydentem podatkowy - projekt nowelizacji nie uzależnia zastosowania tej ulgi od kryterium obywatelstwa czy poprzedniego miejsca zamieszkania. Wspomniana ulga jest skierowana do osób, które spełnią następujące warunki:
 • przed zamieszkaniem w Polsce przez co najmniej trzy lata mieszkały za granicą, co udokumentują certyfikatem rezydencji,
 • będą mieszkać w Polsce przez pełne cztery lata po przeprowadzeniu się,
 • będą płacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy),
 • będą uzyskiwały w Polsce dochody z następujących źródeł przychodów: umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

 

 1. Wprowadzenie ryczałtu w PIT nierezydentów zaliczanych do High net worth individuals tj. dla podatników z ponadprzeciętnym poziomem aktywów, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej na Polską. Zgodnie z projektem oraz uzasadnieniem do ustawy nowelizującej dla takich podatników przygotowana zostanie ulga zwana „podatkiem maksymalnym”. Ulga będzie polegać na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. Równocześnie jednak będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport.

 

 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 PLN (obecnie - 3 091 PLN) dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

 

 1. Podniesienie progu skali podatkowej - do 120 000 PLN z 85 528 PLN z jednoczesnym  utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% i 32% (dla dochodów ponad 120 000 PLN).

 

 1. Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, w rezultacie nastąpi podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych osób zatrudnionych i przedsiębiorców o równowartość składki zdrowotnej tj. 9% (ew. 7,75%).

 

 1. Wspólne rozliczanie podatkowe przez małżonków już w roku zawarcia małżeństwa (obecnie jest to możliwe tylko w sytuacji kiedy małżonkowie pozostają w związku przez cały rok podatkowy).

 

 1. Ulga w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczne wynagrodzenie brutto w przedziale 68 412 – 133 692 PLN. Ulga wyliczana na podstawie jednego z ustawowych algorytmów (w zależności od wysokości dochodów pracownika) będzie rozliczana w zeznaniu rocznym oraz przy obliczaniu zaliczek na podatek przez zakłady pracy.

 

 1. Obniżone zostaną stawki w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych  m.in. dla osób wykonujących niektóre zawody medyczne do 14% oraz usług w obszarze IT do 12%.

 

 1. Zmienione zostaną zasady opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych:

 

 • w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW pracownikowi doliczony zostanie  przychód w kwocie 250 PLN miesięcznie,
 • w przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

 

 1. Zlikwidowana zostanie możliwość opodatkowania na zasadach ogólnych przychodów uzyskiwanych z najmu. Wyjątek ma stanowić sytuacja, kiedy przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zmiany dotyczące ZUS:

 1. Likwidacja możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, która obecnie wynosi ok. 382 PLN. Zasady jej naliczania mają być podobne do tych, które obowiązują przy umowie o pracę, dlatego też przedsiębiorcy mieliby płacić ok. 9% składkę zdrowotną uzależnioną od osiągniętego dochodu. Jednocześnie składka ta nie byłaby odliczana od podatku.

 

 1. Pełne oskładkowanie umów zlecenie, które w dalszej perspektywie w ogóle mają zostać wycofane na rzecz jednego kontraktu na pracę.

 

 1. Oskładkowanie wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.

Zmiany mające charakter uszczelniający:

 1. Obniżeniu z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN ulegnie limit transakcji gotówkowych w obrocie między przedsiębiorcami. Zatem od 1 stycznia 2022 r. wszelkie płatności powyżej 8 tys. PLN w relacjach B2B, by stanowić koszty uzyskania przychodów będą musiały odbywać się bezgotówkowo.

 

 1. Wprowadzony zostanie limit dla transakcji gotówkowych dla sektora C2B w kwocie 20 tys. PLN. Przedsiębiorcy będą zobligowani zapewnić klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną. Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy mają obowiązek korzystania z kas fiskalnych.

 

 1. Przedsiębiorca dokonujący wykupu auta po leasingu do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r. będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT od wartości rynkowej pojazdu. Ponadto wydłużony zostanie również okres, w którym sprzedaż takiego auta jest obciążona podatkiem dochodowym z 6 miesięcy do 6 lat.  

 

Analizując projekt ustaw podatkowych  należy zwrócić szczególną uwagę na ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców oraz na nowe mechanizmy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Analizując zachęty podatkowe do zmiany rezydencji na Polską należy równocześnie zweryfikować przepisy dotyczące exit tax w państwie obecnej rezydencji podatkowej.