Zadaniami Komitetów Audytu jest bieżące monitorowanie zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad sprawozdawczością
i rewizją.

Działania te budują bezpieczeństwo, a co za tym idzie również zaufanie akcjonariuszy.
27.04
2021
14.09
2020
poprzednia następna

Podsumowanie konferencji "Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 r."

Podsumowanie konferencji

17 maja 2016 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 r”. Organizatorami konferencji byli: PKF Consult, Personalities.pl oraz Nadzórkorporacyjny.pl. Partnerstwa merytorycznego wydarzeniu udzielili: Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, ACCA Polska, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, natomiast Partnerami paneli konferencji zostali: Wolters Kluwer, CC Group oraz Dom Maklerski Navigator.

Konferencja poświęcona była implementacji przepisów unijnych, które istotnie zmieniają dotychczasowe regulacje dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. Zestaw dyrektyw dotyczący ładu korporacyjnego, rewizji finansowej, raportowania informacji finansowej i niefinansowej będzie obowiązywał w Polsce już od 17 czerwca 2016 roku.

Implementacja tych regulacji oznaczać będzie obowiązek wdrożenia wielu nowych zasad i procedur w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w tym w wielu przypadkach również poprzez zmianę statutów jednostek. Podczas konferencji omówiono co, jak i kiedy zmieniać aby wdrożyć nowe regulacje.

Podsumowanie paneli i dyskusji

Podczas drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:

1. Wyzwania dla organów spółek i komitetów audytu wynikające z nowych regulacji 2016.

2. Jak wdrożyć regulacje: zadania pionów Relacji Inwestorskich, Compliance, Corporate Governance i audytu wewnętrznego.

Najważniejsze cytaty z wypowiedzi panelistów:

Iwona Gębusia (radca prawny)

Projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wprowadza kilka istotnych zmian dotyczących zasad powoływania i kompetencji komitetu audytu. Po pierwsze, zmienia się krąg podmiotów, u których powołanie komitetu audytu ma charakter obligatoryjny i fakultatywny. Po drugie, projektowana regulacja wzmacnia rolę i zadania komitetu audytu w procesie wyboru firmy audytorskiej. Po trzecie, na komitet audytu nałożona została powinność opracowania szeregu polityk i procedur (w tym polityki w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, polityki w zakresie świadczenia przez podmiot badający sprawozdanie finansowe dodatkowych usług niebędących badaniem oraz szczegółowe określenie procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych). Po czwarte, członkowie komitetu audytu zostali objęci ścisłym nadzorem publicznym w postaci m.in. kar administracyjnych wymierzanych za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia unijnego nr 537/2014.

 

Dariusz Tenderenda (Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator)

Wkrótce, w spółkach notowanych na rynku regulowanym GPW, zacznie obowiązywać nakaz tworzenia Komitetów Audytu. Będzie to wynik zmian „Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie …”, która jednocześnie będzie nakładała dodatkowe obowiązki oraz sankcje na spółki oraz na członków ich Zarządów i Rad Nadzorczych. Nowa ustawa nakłada obowiązek tworzenia Komitetów Audytu oraz szereg szczegółowych wymogów dotyczących tworzenia dodatkowych regulacji wewnętrznych, w tym m.in. w zakresie polityki wyboru biegłego rewidenta, czy świadczenia przez biegłego rewidenta usług dodatkowych. Przewidziane są również kontrole spółek i ich organów ze strony KNF, co może być wynikiem np. nieprawidłowości przy sporządzaniu lub badaniu sprawozdań finansowych. KNF będzie miała również uprawnienia do nakładania na spółki oraz ich organy sankcji w przypadkach np. nieprzestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu lub funkcjonowania Komitetu Audytu, braku odpowiednich regulacji wewnętrznych, nieprawidłowości przy wyborze biegłego rewidenta, czy badaniu sprawozdania finansowego. Sankcje dla biegłych rewidentów, spółek lub członków ich organów mogą sięgać nawet 250 tys. zł (dla osób fizycznych) i 10 % przychodów (dla spółek)Marcin Sadlej (Partner Zarządzający CC Group) 

Proponowane zmiany w przepisach to kolejny krok w stronę profesjonalizacji i wyższych standardów dla spółek publicznych. To z kolei ma na celu ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji na rynku kapitałowym. Większość badań rynkowych wskazuje, że bez ułatwienia i upowszechnienia tej formy inwestycji Unia nie będzie w stanie zbliżyć się do USA w obszarach innowacyjności i łącznych wydatków na badania i rozwój – stąd podejmowane działania, których niniejsze zmiany są jednym z elementów.

 

 

Piotr Welenc (Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer) 

Bezprecedensowy wzrost znaczenia i odpowiedzialności Komitetów Audytu dla rynku prowadzi do głębokiej refleksji nad znaczeniem realnego i uczciwego nadzoru nad działaniem spółek. Działaniem, którego wynik powinien być przewidywalny w skutkach dla inwestorów. Tętniący zmiennością rynek nieustannie stawia nowe wymagania przed jego uczestnikami. Komitet Audytu ma wszelkie szanse aby być narzędziem stałego, rozsądnego zapewnienia o jakości governance, zarządzaniu ryzykiem i zgodnością (GRC). Komitet audytu to wielobiegunowy świat: z jednej strony świat wartości, etyki i odpowiedzialności, z drugiej strony to świat racjonalnej troski o wspólne bezpieczeństwo rynku. Członek Komitetu Audytu będzie poznawał i kształtował ten świat wyzwań i ryzyka, pozwalając tym wartościom bardzo głęboko wnikać w swoją osobowość i kształt rozwoju zawodowego. Poczucie spotkania osobowości i stałego pochylania się nad wspólnymi wartościami stanowi niekończącą się drogę ku prawdzie …i wolności.Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult)

Konstrukcja nowych regulacji wskazuje jednoznacznie na tworzenie współodpowiedzialności nadzoru właścicielskiego (członków rad nadzorczych i komitetów audytu) oraz biegłych rewidentów za jakość informacji finansowej. W połączeniu z odpowiedzialnością kierownika jednostki/zarządu za sprawozdawczość tworzy to spójny system działań na rzecz poprawy sprawozdawczości. Inne zadania określono dla zarządu, inne dla członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu, inne dla biegłego rewidenta. Ale – rodzaj sankcji – jest podobny. To do 250 tys. zł dla osób fizycznych i do 10% przychodów dla firm: jednostek zainteresowania publicznego oraz podmiotów uprawnionych do badania.

 

 

Piotr Rybicki (Prezes Zarządu Nadzórkorporacyjny.pl 

Rzeczywiście rok 2016 jest i będzie rokiem olbrzymich zmian funkcjonowania rad nadzorczych. Spotykamy się dyskutując o komitetach audytu i zmianach jakie wejdą w życie już niedługo, a przynajmniej powinny wejść. Nowe zadania i kompetencje komitetów audytu, z jednej strony są dużym wyzwaniem zarówno dla samych rad nadzorczych, ale również koniecznością innego spojrzenia na rady nadzorcze przez akcjonariuszy i same spółki. Same komitety audytu nie są jednak w naszym ustawodawstwie nowym pojęciem – zostały wprowadzone w 2009 roku – jednakże – w mojej ocenie – nie wykorzystaliśmy, jako polski rynek kapitałowy, ówczesnego potencjału komitetów. Czy w 2016 się coś zmieni? Rozszerzenie zadań i kompetencji komitetów audytu daje taką nadzieję, ale tak naprawdę pokaże to czas. Oby nie skończyło się na słowach.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na zagadnienia:


1. Powołanie członków komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, w których występuje obligatoryjny obowiązek ich posiadania:

Występuje ryzyko, że członkowie rad nadzorczych powołani przez akcjonariuszy nie będą spełniali wymogów niezależności lub wymogów kompetencyjnych w taki sposób, aby ze składu Rady Nadzorczej mógł się utworzyć Komitet Audytu spełniający wymogi ustawy.

2. Wybór komitetu audytu i jego przewodniczącego przez członków rady nadzorczej:

Komitet audytu tworzony jest spośród członków rady nadzorczej. Przewodniczącego wskazuje rada nadzorcza lub członkowie komitetu audytu.
Biorąc pod uwagę zakres obowiązków komitetu audytu i jego przewodniczącego, a także odpowiedzialność i sankcje istnieje ryzyko, że nikt z członków rady nadzorczej nie będzie chętny do pełnienia funkcji w komitecie audytu, a tym bardziej objęcia funkcji Przewodniczącego komitetu audytu.

3. Przejęcie zadań i odpowiedzialności komitetów audytu przez radę nadzorczą w przypadku nie powołania komitetu audytu.

Bez istotnej akcji edukacyjnej nie będzie odpowiedniej świadomości zadań i odpowiedzialności członków rady nadzorczej – w mniejszych spółkach będących emitentami papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych.
Istnieje ryzyko, że świadomość ta będzie kształtowana nie poprzez system edukacji, a poprzez system kar.

4. Potencjalne kary dla jednostek zainteresowania publicznego w maksymalnej wysokości do 10% przychodów spółki – wpłyną przede wszystkim na majątek spółki – będą stanowić stratę inwestorów.

Sankcje dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu stanowią presję na zwiększenie popytu na ubezpieczenia. Istnieje ryzyko, że system sankcji zwiększy zatem przede wszystkim koszty spółki, a nie spowoduje polepszenia standardów nadzoru nad sprawozdawczością.Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia:

Strefa inwestora inwestuj z PKF Consult
LinkedIn YouTube Facebook Instagram

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij