PKF Consult

„PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

z siedzibą w Warszawie

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

informujemy:

1.     Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, zwana dalej Administratorem.

2.     Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail pkfconsult@pkfpolska.pl  lub pisemnie na adres ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa.

3.     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.pkf@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4.    Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów z niej wynikających - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 

5.     Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych;

6.     Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8.     W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

9. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.