Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasach COVID?

Niemal wszystkie branże zostały dotknięte przez trwającą pandemię COVID-19. Jednostki znalazły się w sytuacji wymagającej nietypowych rozwiązań w zakresie samego sporządzenia sprawozdania finansowego i jego badania, sprawozdania z działalności, przeprowadzenia inwentaryzacji, jak również w zakresie oceny nowo powstałych zagrożeń i przedstawienia zdarzeń kończącego się roku.

Na co należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok?

Założenie kontynuacji działalności

Mimo iż przepisy nie uległy zmianie, aby spełnić kryteria założenia kontynuacji działania, które przedstawiamy w sprawozdaniu finansowym, rozważeniu podlega szereg dodatkowych czynników wynikających z negatywnego wpływu pandemii. Poza oczywistymi, jak branża czy obszar geograficzny działania, należy w szerszym zakresie rozważyć kondycję finansową klientów, dostawców, spełnienia warunków kredytowania i płynności finansowej. Przeprowadzana analiza ryzyk i zagrożeń dotyczy nie tylko sfery finansowej, lecz również operacyjnej. Występujące niebezpieczeństwa to m.in. przerwanie łańcucha dostaw, brak pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej czy plany naprawcze. Negatywne scenariusze powinny przewidzieć dalszy rozwój pandemii i jego jeszcze dotkliwsze niż obserwowane obecnie konsekwencje dla działalności. Szczegółowy opis wyjaśnień okoliczności bardzo ważny jest również w przypadku niestwierdzenia zagrożenia dla dalszej działalności zarówno na dzień sporządzenia sprawozdania, jak i jego zatwierdzenia. Zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na ocenę kontynuacji działalności wymagają wprowadzenia korekty zarówno w księgach, jak i w sprawozdaniu.