Udostępniamy materiał przetłumaczony na język polski. W publikacji są podkreślone kluczowe obszary związane z przeglądem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z MSUP 2410 (standard ten został przyjęty jako KSP 2410) ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie i zagadnienia, które są związane z pandemią.

W przypadku wielu jednostek wpływ pandemii zostanie po raz pierwszy uwzględniony w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok. Wpływ ten może znacząco zmienić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w porównaniu do końca ostatniego roku obrotowego a kierownik jednostki może być zmuszony włożyć znacznie więcej wysiłku we właściwe zastosowanie wymogów w zakresie ujmowania, wyceny i ujawnień, w tym dotyczących wycen w wartościach godziwych i szacunków księgowych. Ponadto, kierownik jednostki może być zmuszony do wdrożenia nowych kontroli lub modyfikacji już istniejących w celu terminowego sporządzenia sprawozdań (np. z powodu zmian personalnych i braku fizycznego dostępu), a także do uwzględnienia podwyższonego ryzyka błędu lub oszustwa.

W alercie zaprezentowano wiele cennych wskazówek, które z pewnością będą pomocne w pracy biegłego rewidenta. M.in. omawiane są procedury przeglądu jak również raportowanie biegłego rewidenta, w tym formułowanie zmodyfikowanych wniosków z przeglądu.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.