Artykuł autorstwa eksperta PKF (Ewa jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły Rewident), został opublikowany 28 września 2012 r. na łamach dziennika Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet".

Brak wymaganej niezależności wpływać może na niezachowanie podstawowych zasad etyki zawodowej, takich jak: uczciwość (rzetelność), obiektywizm (bezstronność), zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie tajemnicy oraz profesjonalne postępowanie. Bez tego efekt i sens badania sprawozdań finansowych dla interesariuszy nie zostanie spełniony.

Ustawodawca jednoznacznie w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach określił kryteria spełnienia warunków niezależności, jednocześnie określając w art. 89, że biegły rewident w tej samej jednostce zainteresowania publicznego może wykonywać czynności rewizji finansowej w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

W kontekście powyższego dłuższa współpraca jednostki z audytorem jest co do zasady korzystna, o ile nie wpływa na wystąpienie zagrożeń dotyczących zachowania zasad etyki zawodowej i niezależności.

Niewątpliwie atutami dłuższej współpracy jednostki badanej z audytorem są:

a) zwiększenie w jednostce umiejętności organizacji systemu rachunkowości, w tym kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości dla potrzeb organów spółki i interesariuszy sprawozdań,

b) mobilność i szybkość audytu informacji finansowej w przypadku stałego kontaktu z audytorem,

c) eliminacja lub optymalizacja ryzyk obciążających jednostkę, co w przypadku umowy wieloletniej w szerszym zakresie podlega ocenie przez biegłego.

W mojej ocenie Zarząd jednostki w wielu przypadkach jest zainteresowany związaniem się z audytorem na dłuższy czas. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje jednak w praktyce najczęściej Rada Nadzorcza. Mam wrażenie, że pozbawienie rad nadzorczych „poczucia władzy” w związku z corocznym wyborem audytora ma niestety często priorytet przed przyjęciem optymalnych zasad nadzoru nad sprawozdawczością.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.