Wzrost sankcji za niedopełnienie obowiązków raportowania schematów podatkowych

W 2021 r. wzrośnie do kwoty 26,88 mln zł maks. wysokość kary grzywny za nieprawidłową realizację obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), w tym niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji. W 2020 r. sankcja mogła zostać nałożona maksymalnie do kwoty 24,9 mln zł.

Przy przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. należy pamiętać o obowiązku  złożenia przez Zarząd informacji o korzystaniu ze schematów podatkowych, mimo że podatnik jako korzystający lub też promotor dokonali wcześniej zgłoszenia uzgodnienia (transakcji). Oświadczenie o korzystaniu ze schematu w danym okresie rozliczeniowym (MDR-3) składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a zatem przestępstwo penalizowane na gruncie kodeksu karnego. W związku z tym nie znajduje zastosowania instytucja czynnego żalu.

W przypadku braku nadanego numeru schematu podatkowego (NSP), na formularzu MDR-3 należy opisać schemat – tj. zdarzenie gospodarcze oraz wskazać na skutki podatkowe. Pamiętać należy, że również w przypadku braku wystąpienia korzyści podatkowej wynikającej z danego schematu podatkowego konieczne jest raportowanie, jeżeli zdarzenie gospodarcze nosi cechy wskazane  przez ustawodawcę.

Schematy podatkowe wdrażane od początku 2021 r. należy raportować w terminach określonych w Ordynacji podatkowej - terminy na raportowanie za rok bieżący nie zostały wydłużone.

W przypadku opóźnienia w raportowaniu wdrażanych schematów podatkowych przez promotora, korzystającego lub wspomagającego, możliwe jest uniknięcie dotkliwych sankcji określonych w kodeksie karnym skarbowym poprzez skuteczne sporządzenie i złożenie czynnego żalu.