Dnia 22 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która ma na celu m.in. wzmocnić ochronę zwolnionych pracowników.

Co się zmieniło?

Do dnia 21 września 2023 roku Sąd, w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną lub przywrócenia pracownika do pracy, miał swobodę w kwestii uwzględnienia wniosku pracownika o dalsze zatrudnienie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Obecnie decyzja Sądu nie jest już uznaniowa i ma on obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika.

Wraz z nowelizacją, wchodzi w życie również nowy przepis. Pracownik podlegający szczególnej ochronie, w celu uzyskania zabezpieczenia poprzez nakaz dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę, musi złożyć wniosek do Sądu (na każdym etapie postępowania) i uprawdopodobnić istnienie przysługującego mu roszczenia. Warto tutaj wspomnieć na czym polega uprawdopodobnienie. Polega ono na przedstawieniu i należytym uzasadnieniu twierdzeń, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia przez pracownika. Wniosek ten może być odrzucony przez Sąd wyłącznie wtedy, gdy jest on oczywiście bezzasadny.

Kto podlega szczególnej ochronie?

Wśród pracowników objętych szczególną ochroną są między innymi kobiety w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, pracowników w wieku przedemerytalnym, działaczy związkowych czy członków rad pracowniczych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że pracodawca będzie mógł żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy, czyli gdy podstawą rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę będzie wyłączna wina pracownika. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika swoich podstawowych obowiązków, popełnienia przez niego w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem, oraz gdy nastąpi zawiniona przez niego utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Na koniec należy wspomnieć, że zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nie jest dopuszczalna.