Ustawa o biegłych rewidentach (7.05.2009) - komentarz

Ogłoszenie w maju 2009 r. uchwalonej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym spowoduje obowiązek powołania komitetu audytu w spółkach publicznych do końca listopada 2009 roku.

I. ZAKOŃCZENIE PROCESU LEGISLACYJNEGO

Dnia 7 maja 2009 roku uchwalony został przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu tekst ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Proces legislacyjny został zakończony, ustawa wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia, które przewidywane jest jeszcze w maju br.

II. KOMITETY AUDYTU - OSTATECZNE TERMINY ICH POWOŁANIA

Rozdział VIII w/w ustawy dotyczy m.in. kryteriów obligatoryjności powołania komitetów audytu w spółkach publicznych oraz zadań tego komitetu. Zgodnie z regulacją art. 117 ustawy jednostka zainteresowania publicznego (z zastrzeżeniem art. 86 ust. 2 i 3) jest obowiązana powołać komitet audytu w terminie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy. Ogłoszenie ustawy w maju 2009 roku oznacza, że do końca listopada 2009 roku w spółkach publicznych powinien być zakończony proces zmian w regulacjach wewnętrznych i aktach korporacyjnych spółek publicznych.

Analizie w zakresie sposobu implementacji nowych regulacji powinny podlegać w szczególności:
  1. Statut spółki pod kątem podjęcia decyzji o fakultatywności lub obligatoryjności powołania komitetu audytu w spółce.
  2. Analiza składu ilościowego rady nadzorczej oraz składu osobowego pod kątem wymaganej niezależności  oraz  kwalifikacji co najmniej jednego kandydata na członka komitetu audytu.
  3. Regulamin rady nadzorczej.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O KRYTERIACH POWOŁANIA KOMITETÓW AUDYTU

1. KOMITET AUDYTU
  • Obowiązek powołania komitetu audytu w spółkach zainteresowania publicznego, jeżeli rada nadzorcza składa się z więcej niż  5-ciu osób. Członkowie Komitetu powoływani są przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków.
  • Jeżeli skład rady nadzorczej nie jest większy niż 5 osób, to zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.
2. ZADANIA KOMITETU AUDYTU
  1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
3. ORGANIZACJA KOMITETU AUDYTU

W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

IV. INNE PILNE I ISTOTNE REGULACJE

- przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.: wyboru audytora do badania i przeglądu sprawozdania dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut (…) stanowi inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru (art. 105). Dotychczasowe przepisy nie regulowały sposobu wyboru audytora do przeglądu sprawozdania.


Z a ł ą c z n i k  1
ZAKRES REGULACJI USTAWY

Regulacje ustawy to:

ROZDZIAŁ I    -    Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II    -    Biegli rewidenci

ROZDZIAŁ III    -    Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

ROZDZIAŁ IV    -    Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów

ROZDZIAŁ V    -    Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

ROZDZIAŁ VI    -    Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej

ROZDZIAŁ VII    -    Nadzór publiczny

ROZDZIAŁ VIII    -    Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego

ROZDZIAŁ IX    -    Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi

ROZDZIAŁ X    -    Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe