Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu można uzyskać wsparcie na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy.

W świetle przepisów na wsparcie mogą liczyć nowe inwestycje określone jako:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
  • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego już istniejącego zakładu;
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Naturalnie jednak pewne inwestycje realizowane w ramach określonych sektorów działalności gospodarczej nie będą objęte systemem wsparcia.

Zasadniczą formą wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (DoW). Wysokość podatku, którego przedsiębiorstwo nie będzie musiało zapłacić, jest kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnych stanowiących wydatki kwalifikowane oraz intensywności pomocy przewidzianej dla województwa, w którym realizowana jest inwestycja.

Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona organizacyjne, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

W celu wstępnej klasyfikacji planowanej inwestycji jak również poprowadzeniu Państwa w dalszych krokach w ubieganiu się o decyzję wsparcia zapraszamy do kontaktu.