Artykuł autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły rewident), został opublikowany 11 kwietnia 2013 r. na łamach "Dziennik Gazeta Prawna".

W jednostkach zainteresowania publicznego (są nimi np. spółki giełdowe), za nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, który ma m.in. zapewnić odpowiednią jakości informacji finansowej, odpowiada komitet audytu. Gdy nie został on utworzony, odpowiedzialność ta spoczywa na radzie nadzorczej.

Sprawnie działający system kontroli wewnętrznej stanowi punkt wyjścia do wiarygodnej komunikacji z interesariuszami. Powinien on koncentrować się przede wszystkim na analizie i ocenie jakości procesów, które mają zapobiegać zagrożeniom i nakierowane są na wykrywanie nieprawidłowości i potencjalnych oszustw. Do zadań systemu kontroli należy też weryfikacja czy podmiot działa zgodnie z aktualnymi przepisami oraz analiza wyników realizowanych w podmiocie audytów, tym audytu wewnętrznego.

Praktyka pokazuje, że jakość publikowanej informacji finansowej nie zawsze jest w pełni zgodna ze standardami oraz oczekiwaniami rynku, zarówno w obszarze ujawnień i prezentacji jak też ujęcia w księgach niektórych transakcji. Może to wskazywać na, braki w kontroli wewnętrznej i stanowić podstawę do wnioskowania, że kontrola wewnętrzna nie spełnia oczekiwań jakościowych.

Wraz z rozwojem naszego rynku, rosnącymi wymaganiami co do raportowania oraz coraz bardziej skomplikowaną siecią transakcji gospodarczych, coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości przekazywanych informacji ich przejrzystości oraz zrozumiałości.

Dobrą praktyką na lepiej rozwiniętych rynkach finansowych jest korzystanie z zewnętrznych specjalistów, do realizacji funkcji zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska kontroli wewnętrznej i zgodności z wymogami zewnętrznymi (ang. „compliance”). Również u nas coraz częściej można zaobserwować podobne tendencje. Wynika to w szczególności z coraz lepszego nadzoru publicznego nad podmiotami, rosnącymi wymogami w zakresie kontroli, jak również coraz większej świadomości członków komitetów audytu oraz rad nadzorczych.