Artykuł autorstwa eksperta PKF (Anna Lubecka, Koordynator ds. Doradztwa Podatkowego w PKF) został opublikowany 14 marca 2016 r. na portalu branżowym "Podatki.biz".
 

Od 1 stycznia 2016 roku pewnym modyfikacjom uległy wzory deklaracji, które będą przekazywane przez płatników oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na zmiany w rozliczaniu podatku jak i w samej procedurze ich rozliczania.

Modyfikacji uległy wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 oraz załączników PIT/O, PIT/D i informacji PIT/M, PIT/B, PIT/Z. Formularze dotychczasowe można było zastosować pod warunkiem, że informacja o dochodach bądź stratach za 2015 rok została złożona przed dniem 1 stycznia 2016 roku. Zmianom uległy także reguły składania korekty deklaracji podatkowych. Poprawkę do deklaracji podatkowych można będzie nanieść poprzez złożenie odpowiedniego druku PIT bez konieczności dołączania uzasadnienia przyczyn korekty zeznania, tj. druku ORD-ZU. W praktyce należy jedynie zaznaczyć na druku , iż składamy korektę, a nie informację rozliczeniową – dotyczy to formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40.

Od 2016 roku likwidacji uległ obowiązek dołączania do zeznania załącznika PIT/UZ, wypełnianego dotychczas przed podatników korzystających z ulgi na dziecko, gdy wysokość ulgi przewyższała kwotę podatku do zapłaty. PIT/UZ służył do wnioskowania o zwrot nadwyżki niewykorzystanej ulgi. Od stycznia 2016 roku załącznik ten zastąpiony został nowymi pozycjami w zeznaniu podatkowym PIT-36 oraz PIT-37.

Modyfikacji uległ także obowiązek dotyczący oświadczenia o wspólnym opodatkowania małżonków. Od 2016 roku małżonkowie, którzy osiągnęli przychody ze wspólnego użytkowania, posiadania praw lub rzeczy oraz ze wspólnej własności nie mają obowiązku ponownie składać oświadczeń, że całość osiągniętego przychodu chcą rozliczyć wyłącznie u jednego z nich. Obecnie niniejsze oświadczenie składają jedynie jeden raz, aż do chwili gdy chcą zrezygnować z takiej formy rozliczenia przychodów.
Od nowego roku zmienił się ponadto sposób informowania przez podatników o przychodach i kosztach ze zbycia rzeczy w formularzach PIT-36. Od 1 stycznia 2016 r. ogół przychodów i kosztów zostanie zebrany w jednym miejscu co pozwoli na zsumowanie przychodów i kosztów ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami z innych źródeł. Modyfikacja ta w opinii Ministerstwa Finansów ma sprawić, iż PIT-36 będzie dla podatników bardziej czytelny.

Od początku stycznia nie ma już również obowiązku dołączania sprawozdania finansowego do podatkowych zeznań rocznych. Z druków tych usunięto pola, w których wykazywało się liczbę sprawozdań dodawanych do zeznań. Podatnicy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, powinni przekazać niniejsze dokumenty do właściwego urzędu skarbowego niezależnie, a nie jak to miało miejsce dotychczas, dołączać je do zeznania.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699) wydłużono również termin na złożenia deklaracji PIT-6. Zamiast do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, podatnicy mają czas do 20 stycznia roku podatkowego. Deklaracja PIT-6 nie dotyczy podatników, którzy dochód ze specjalnej produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w deklaracji PIT-6 wyodrębniono miejsce zobowiązujące podatników do podania udziału w dochodzie z działów specjalnych np. przez spółkę, która zajmuje się działami specjalnymi produkcji rolnej.
Zmianie uległ ponadto załącznik PIT/M, który zawiera informację o dochodach małoletnich dzieci. Dotychczas był on stosowany w sytuacji, gdy rodzice w odniesieniu do każdego dziecka mieli wyłączne prawo do pożytku z ich dochodu. Nowa konstrukcja

formularza PIT/M daje możliwość na prawidłowe jego wypełnienie także w sytuacji, kiedy podatnik ma dwoje dzieci którzy osiągają dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. W takiej sytuacji w tym samym momencie rodzic ma wyłączne prawo do pobierania korzyści w stosunku do jednego dziecka, natomiast wobec drugiego dziecka prawo do tego przysługuje obojgu rodzicom.

Dodatkowo zmianie ulegnie sposób informowania o wysokości dochodów bądź straty z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podmiotów, które działają w specjalnych strefach ekonomicznych, tj. PIT/B. W nowym wzorze formularza PIT/B nie będzie można wykazywać przychodów z zagranicy, które są zwolnione z opodatkowania w Polsce tzw. zasada zwolnienia z progresją. Od stycznia 2016 roku należy wykazywać je w formularzu PIT-36 (część H deklaracji) oraz w załączniku PIT/ZG.

Terminy przekazania deklaracji PIT do urzędu skarbowego

PIT-11, PIT-R, PIT-8C, informacja IFT:

  • 1 lutego 2016 roku - termin złożenia przez płatnika, w formie papierowej, sporządzany dla nie więcej niż 5 podatników;
  • 29 lutego 2016 roku - termin złożenia przez płatnika bądź biuro rachunkowe działające w jego imieniu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

PIT-4R, PIT-8AR:

  • 1 lutego 2016 roku - termin złożenia przez płatnika deklaracji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Natomiast drugi egzemplarz PIT-11, PIT-R, PIT-8C oraz informację IFT należy przekazać podatnikowi do 29 lutego 2016 roku. PIT-4R, PIT-8AR nie jest przekazywany podatnikowi.

Terminy rozliczeń rocznych

  • Deklaracje składane przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną kartą podatkową, osoby duchowne oraz osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. PIT-16A, PIT-19A, PIT-28 - należy złożyć do 1 lutego 2016 roku;
  • zeznanie za pracownika, tj. PIT-40 - należy złożyć do 29 lutego 2016 roku;
  • zeznania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej?, podatku linowego, dochodów z pracy, z giełdy i z nieruchomości ze zbycia nieruchomości?, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 - należy przesłać do 2 maja 2016 roku.

Warto pamiętać, iż podatnik, który składa zeznanie w formie tradycyjnej, tj. papierowej, ograniczony jest godzinami pracy urzędu skarbowego bądź poczty. Natomiast w sytuacji, kiedy podatnik postanawia złożyć deklarację w formie elektronicznej, ma na to czas do godziny 23:59 ostatniego dnia przewidzianego przepisami. Nieterminowe złożenie deklaracji przez podatnika, grozi odpowiedzialnością karno-skarbową, a więc karą za wykroczenie a nawet przestępstwo skarbowe.

Co istotne w 2016 roku ostatni dzień kwietnia przypada w sobotę, w związku z czym termin na roczne rozliczenia podatkowe ulega przedłużeniu do 2 maja 2016 r.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.