Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Regulacja jest skierowana do polskich spółek holdingowych, które posiadają krajowe lub zagraniczne spółki zależne. PSH jest alternatywą dla podatkowej grupy kapitałowej (PGK) oraz  zwolnień w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji.

Regulacja w obecnym kształcie opiera się na dwóch filarach:

1) zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 95% dywidendy wypłacanej  spółce holdingowej przez spółkę zależną oraz

2) pełnym zwolnieniu z tego podatku zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych.

Pozostała część dywidendy (5%) nie jest obecnie objęta zwolnieniem wynikającym z dyrektywy Rady 2011/96/UE, przez co podlega opodatkowaniu CIT w Polsce na zasadach ogólnych według stawki 19%.

Wymogi ustawowe utworzenia PSH

Głównym warunkiem utworzenia PSH jest posiadanie na podstawie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez okres minimum roku. Co więcej, spółka holdingowa nie może korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o CIT oraz musi prowadzić „rzeczywistą działalność” w rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Ustawodawca przewidział również ograniczenia co do udziałowców/ akcjonariuszy spółki holdingowej. Udziałów/ akcji w PSH nie może bowiem posiadać pośrednio lub bezpośrednio udziałowiec mający siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową albo w kraju, z którym Polska albo Unia Europejska nie podpisały umowy stanowiącej podstawę do wymiany informacji podatkowych. Szereg wymogów ustanowiono również w odniesieniu do spółki zależnej PSH. Wśród nich wymienia się m.in. wymóg braku posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki czy niekorzystania ze zwolnień podatkowych.

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika

Przepisy regulujące PSH nasuwają pewne wątpliwości interpretacyjne, m.in. w zakresie możliwości skorzystania z instytucji PSH w razie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend w latach poprzedzających. Kształtuje się jednak pozytywna linia interpretacyjna potwierdzająca, że korzystanie w latach wcześniejszych (przed 1 stycznia 2022 r.) ze zwolnienia dywidendowego nie przekreśla obecnie możliwości skorzystania z nowej preferencji dla spółek holdingowych. Co więcej, warunek nie korzystania ze zwolnienia dywidendowego dotyczy spółki holdingowej, a nie jej wspólników. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy „korzystanie” ze zwolnienia powinno być badane w odniesieniu do jednego roku podatkowego, w którym dochodzi do sprzedaży udziałów spółki zależnej, czy też należy sprawdzać, czy podatnik kiedykolwiek po 1 stycznia 2022 r. zastosował zwolnienie.

Korzystna zmiana przepisów

W dniu 20 czerwca 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad zmianami m.in. w zakresie przepisów dotyczących PSH. Doprecyzowanie i udoskonalenie regulacji ma na celu dostosowanie przepisów dla większego kręgu przedsiębiorców, m.in. poprzez:

  • przyznanie prawa do korzystania przez PSH ze zwolnienia z opodatkowania dywidend, które wynika z  Dyrektywy Rady 2011/96/UE,
  • umożliwienie, by w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla tzw. Polskiej Strefy Inwestycji lub  specjalnej strefy ekonomicznej,
  • wprowadzenie pełnego zwolnienia z dywidend wobec aktualnych 95%.

Podsumowanie

Instytucja Polskiej Spółki Holdingowej to ciekawa alternatywa dla inwestorów, zainteresowanych lokatą kapitału w Polsce. Biorąc pod uwagę wydane dotychczas korzystne interpretacje organów podatkowych oraz zapowiadane zmiany w regulacji funkcjonowania PSH, utworzenie holdingu jest godne rozważenia. W razie zainteresowania omawianą regulacją, zespół ekspertów podatkowych, prawnych oraz finansowych PKF odpowie na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

Pliki do pobrania