Konsolidacja sprawozdań finansowych emitentów akcji notowanych na rynku NewConnect - seminarium 8.04.2013 r. w Warszawie

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego sporządzania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów rocznych.

Wraz ze zmianą Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, wyłączono możliwość odstąpienia od konsolidacji sprawozdań finansowych na podstawie art. 56. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, czyli z uwagi na wielkość przychodów, sumy bilansowej i zatrudnienia.

Spółki dotychczas zwolnione z obowiązku konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2013 r. zobowiązane są do sporządzenia i przekazywania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów rocznych.

Program godz. 10.00 - 16.00

1. Wybrane definicje, m.in:

  • Grupy kapitałowe
  • Jednostki powiązane
  • Sprawowanie kontroli
  • Sprawozdawczość skonsolidowana

2. Kryteria obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego

  • Rachunkowość podmiotów powiązanych

3. Zakres podmiotowy konsolidacji sprawozdań finansowych

  • Metoda pełna konsolidacji
  • Metoda proporcjonalna konsolidacji
  • Metoda praw własności

4. Pytania i konsultacje

 

Wykładowca

Ewa Jakubczyk - Cały

Biegły rewident, Prezes Zarządu PKF Consult.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i rewizji finansowej. Członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy PIBR, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Audytowego. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Cena 560 zł. brutto     obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.                         

Rabat 10%:  dla Klientów Grupy PKF oraz firm zgłaszających więcej niż dwie osoby                                     

Zgłoszenia:   na załączonym formularzu prosimy kierować na e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.

Informacji udziela: Małgorzata Jabłońska - tel.: (22) 560 76 71;  560 76 70;  605 157 756.