Fuzje i przejęcia

Połączenie przedsiębiorstw to, z reguły, dobry wybór drogi rozwoju. Ale warto ten proces dobrze przygotować bowiem tylko wtedy można się spodziewać oczekiwanych efektów.

Mając przed sobą perspektywę transakcji kapitałowej pojawia się wiele pytań – My odpowiemy na wszystkie. Bez względu na specyfikę transakcji, kompleksowo obsługujemy cały proces z korzyścią dla naszych Klientów. Są to najczęściej:

Łączenie podmiotów gospodarczych

Fuzja przedsiębiorstw to połączenie dwóch lub więcej podmiotów w jedną Spółkę i może być dokonane przez:

  • przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
  • zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Kiedy jeden z łączonych podmiotów jest spółką zagraniczną, mamy do czynienia z transgranicznym łączeniem spółek kapitałowych.

Motywy łączenia przedsiębiorstw są bardzo różne, najczęściej są to realizowana strategia rozwoju i budowania wartości Spółki, uzyskanie efektu synergii bądź dostępu do nowych rynków i technologii, a nawet koncesji i licencji.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa przez dotychczasowych właścicieli jest dokonywana w celu wyjścia z inwestycji i realizacji zysków. Może być kierowana do inwestora branżowego lub finansowego, a także do inwestorów indywidulanych w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, również poprzez IPO.

Pozyskanie inwestora strategicznego

Pozyskanie inwestora kapitałowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia rozwojowego odbywa się przez sprzedaż części przedsiębiorstwa poprzez emisję dodatkowych udziałów lub akcji. Podobnie jak sprzedaż całego podmiotu, może być kierowana do inwestora branżowego lub finansowego, a także do inwestorów indywidulanych w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, również poprzez IPO.

Wykup managerski

Wykup managerski (Management Buy Out - MBO) ma miejsce wtedy kiedy przejęcie własności nad przedsiębiorstwem dokonuje Zarząd Spółki w celu restrukturyzacji i zwiększenia wartości Spółki. Jest on bardzo często związany z wykupem lewarowanym.

Wykup lewarowany

Wykup lewarowany (Leverage Buy Out – LBO) jest przejęciem przedsiębiorstwa, za pomocą finansowania kapitałem dłużnym. Najczęściej jest to kredyt bankowy. Udział finansowania dłużnego w wykupie  przedsiębiorstwa może sięgnąć nawet 90% wartości transakcji.