E-KRS dopiero od 1 lipca 2021 r.

W dniu 28 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187; dalej jako: „Ustawa odraczająca”). 

Jednym z założeń Ustawy odraczającej jest ponowne przesunięcie terminu wejścia w życie obligatoryjnego, elektronicznego postępowania rejestrowego dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w tym wszystkich spółek prawa handlowego. Tym razem przesunięto datę wejścia w życie planowanych zmian na dzień 1 lipca 2021 r.

Przypominamy, że ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o zmianie KRS”), na mocy której ma nastąpić pełna elektronizacja postępowania przed sądami rejestrowymi, w zakresie podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw już w lutym 2018 r. Wejście w życie znacznej części przepisów Ustawy zmieniającej odroczono początkowo do dnia 1 marca 2020 r., a następnie do 1 marca 2021 r. Obecnie, art. 5 pkt 4 lit. a Ustawy odraczającej, ponownie przesuwa ten termin do dnia 1 lipca 2021 r.