System Kontroli Jakości PKF

Stosowane zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotów uprawnionych do badania: „Procedury zapewnienia jakości i kontroli jakości” określają w Grupie ogólne wymogi dla systemu wewnętrznej kontroli jakości usług czynności rewizji finansowej, wykonywanych przez Spółki.

Stosowane zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotów są spójne z:

 • ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1000)
 • krajowymi standardami rewizji finansowej (uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 lutego 2010 r., z późn. zm.),
 • Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) wprowadzonym jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (uchwała nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 czerwca 2011 r., z późn. zm.)
 • zasadami wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych (uchwała nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10 lutego 2015 r.)
 • Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 220 „Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych”
 • Międzynarodowym Podręcznikiem Standardów Zawodowych (IPSM) (Procedury PKF International) obowiązującym wszystkie firmy zrzeszone w sieci PKF.

System wewnętrznej kontroli jakości obejmuje procedury i zasady dotyczące m.in.:

- obowiązków wynikających z zapisów Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1:

 • obowiązki kierownictwa związane z zapewnieniem jakości w firmie
 • odpowiednie wymogi etyczne
 • akceptacja i kontynuacja współpracy z klientem oraz szczególnych zleceń
 • zasoby ludzkie
 • przeprowadzenie zlecenia
 • nadzorowanie

- obowiązków wynikających z przynależności do sieci PKF International:

 • zgodność zasad i procedur z Międzynarodowym Podręcznikiem Standardów Zawodowych (IPSM)

- obowiązków wynikających z pozostałych standardów oraz przepisów dotyczących:

 • wymagań zawodowych
 • umiejętności i kompetencji
 • ustalania cen za usługi
 • monitorowania właściwych standardów kontroli jakości
 • konsultacji
 • archiwizacji dokumentacji rewizyjnej.

Celem nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w podmiotach zasad i standardów wykonywania prac dotyczących czynności rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych i pokrewnych jest zapewnienie oceny:

 • zgodności ze standardami zawodowymi oraz wymogami regulacyjnymi i prawnymi
 • czy system kontroli jakości został odpowiednio zaprojektowany i skutecznie wdrożony
 • czy procedury i zasady kontroli jakości zostały odpowiednio zastosowane, tak, iż dokumenty finalne wydawane przez firmę są w danych okolicznościach odpowiednie.