Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi (ang. transfer pricing) eliminując tym samym ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe
Wypełnienie obowiązków ustawowych (TP compliance)
Doradztwo w zakresie cen transferowych (TP advisory)
Wsparcie w kontrolach podatkowych i reprezentacji w sporach (TP support litigation)
Planowanie w zakresie cen transferowych (TP planning)

W ramach portfolio naszych usług oferujemy kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków dokumentacyjnych wynikających z krajowych regulacji dotyczących rozliczeń miedzy podmiotami powiązanymi (Ustawa o CIT, Ustawa o PIT oraz rozporządzenia Ministerstwa Finansów i in.). Z uwagi na znaczącą ilość zmian wprowadzonych przez ustawodawstwo krajowe na przestrzeni ostatnich kilku lat, dla celów przejrzystości prezentujemy na stronie podsumowanie kluczowych warunków powstania obowiązków dokumentacyjnych po stronie podatników w zależności od okresu objętego dokumentacją.

W celu zapewnienia jak największego stopnia zgodności przygotowanych przez Państwa dokumentów z wymogami ustawowymi, zespół specjalistów PKF Consult ds. Cen Transferowych oferuje kompleksowe usługi wsparcia w wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych dotyczących rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, w zakres których wchodzą:

  • wsparcie w sporządzeniu dokumentacji lokalnej (Local File),
  • wsparcie w sporządzeniu dokumentacji grupowej (Master File),
  • wsparcie w sporządzeniu analizy porównawczej (Benchmarking),
  • wsparcie w raportowaniu Country-by-Country Reporting (CbCR) oraz
  • wsparcie w składaniu formularza CIT-TP (od 1 stycznia 2019 r. TP-R).

Szczegółowe informacje na temat przepisów podatkowych dotyczących poszczególnych obowiązkach ustawowych znajdziecie Państwo poniżej:

 

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI LOKALNEJ (LOCAL FILE)


SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GRUPOWEJ (MASTERFILE)


SPORZĄDZENIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

 

RAPORTOWANIE COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (CBCR)

Zgodnie z wymogami podatkowymi informacja o grupie podmiotów (country-by-country Report, w skrócie: CbCR) jest obligatoryjnym elementem do opracowania dla podmiotów należących do grup kapitałowych, w których co najmniej dwie jednostki mają siedzibę lub zarząd w różnych państwach, w których przychody rachunkowe w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 750 mln EUR. Dotychczas kwestie sprawozdawczości CbCR regulowała znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 1888). Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648) zmieniono przepisy dotyczące CbCR rozszerzając jednocześnie zakres obowiązków ciążących na podatnikach działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. 11 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze z wprowadzanych zmian w zakresie raportowania CbCR dotyczą w szczególności:

  • określenia kwoty progowej wynoszącej 3,25 mld PLN,
  • zmiany definicji grupy podmiotów,
  • doprecyzowania zasad przeliczania kwoty progowej dla grup, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie, finansowe w walucie innej niż EUR,
  • wydłużenie terminu na złożenie powiadomienia oraz,
  • wprowadzenie możliwości korygowania złożonych CbCR oraz powiadomień.

 

SKŁADANIE FORMULARZA CIT-TP (od 1 stycznia 2019 r. TP-R)

Do 2019 r. podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10 000 000 EUR były również zobligowane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Dotyczyło ono transakcji realizowanych po 31 grudnia 2016 r. Ponadto obowiązek złożenia formularza dotyczył również podmiotów dokonujących zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i na terytoriach, w których występuje szkodliwa konkurencja podatkowa. Szczegółowe elementy sprawozdania były przedmiotem licznych nowelizacji wprowadzanych na przestrzeni lat przez Ministerstwo Finansów. Od początku 2019 r. wymogi złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP zostały zastąpione przez wymóg przedłożenia informacji o cenach transferowych tzw. TP-R.