Wykładowcy

Wykładowcy PKF Consult są praktykami z dużym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Rafał BARYCKI

Partner PKF Consult. Biegły rewident wpisany na listę KRBR pod nr 10744. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (instrumenty finansowe, sprawozdawczość finansowa, MSSF). Autor publikacji dotyczących rynku kapitałowego oraz materiałów dydaktycznych na szkolenia, do wybranej tematyki z zakresu MSR/MSSF i MSB.

 

Agnieszka CHAMERA

Partner PKF Consult. Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy nr 10220. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych.

 

Mirosława CIENKOWSKA


Biegły rewident, Partner PKF Consult, absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe.
Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta  zdobywała w KPMG Audyt Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (wg MSB i KSRF) na szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego PKF. Szkoli asystentów w technikach i procedurach badania.
Autorka szeregu publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna i portalach internetowych dotyczących rachunkowości i finansów. Publikacje dotyczą między innymi sprawozdawczości grup kapitałowych, raportowania, rozliczeń księgowych, wyceny w wartościach szacunkowych i ich badanie itp.).

 

Daniel DUDA

Biegły rewident, członek ACCA, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W PKF Consult Dyrektor Centrum Kontroli Jakości. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie oraz doradztwie transakcyjnym zdobyte głównie w międzynarodowych firmach audytorskich (m. in. KPMG i EY). Był kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor materiałów szkoleniowych i publikacji w tym zakresie.Teresa FOŁTA

 

Ekonomistka, biegły rewident nr rej. 870. W PKF Consult Menedżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości. Poprzednio Członek Zarządu REWIKS Sp. z o.o. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym jednostek wielozakładowych. Uczestniczyła jako konsultant we wdrażaniu systemów rachunkowości informatycznej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w wielu ośrodkach szkoleniowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości oraz materiałów dydaktycznych z zakresu polskich standardów rachunkowości jak i MSR/MSSF oraz MSB na szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

 

Jadwiga GODLEWSKA

Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1991 roku prowadzi własną Kancelarię doradztwa podatkowego. Jako wykładowca współpracowała bądź współpracuje między innymi z wieloma jednostkami szkoleniowymi. Od 2007 do 2011 r. członek Krajowej Komisji Nadzoru PIBR. Od 2007 roku zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady PIBR w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Łukasz GODLEWSKI

  Ekonomista, biegły rewident nr w rejestrze 12068. Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta zdobywał w Grant Thornton i BDO. Obecnie prowadzi własna firmę audytorską i zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego PKF Consult. Ma na swoim koncie szereg publikacji z zakresu MSR i MSSF. Współautor pracy zbiorowej „Rachunkowość Finansowa dla zaawansowanych” – wydawnictwo SKwP.

 

Małgorzta GODLEWSKA

Ekonomistka. Jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (praca doktorska z obszaru ekonomicznej analizy prawa, zamówień publicznych, koncesji i PPP). Dyrektor Biura Regionu Centrum w PKF Consult. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych; w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych; przeprowadzaniu zadań audytowych w ramach audytu wewnętrznego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wcześniej pracowała w Grupie Gumułka - Kancelarii Prawa Finansowego, gdzie pełniła funkcję Partnera odpowiedzialnego za koordynowanie kluczowych projektów audytorskich.
Jest aktywnym członkiem polskiego i europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

 

Beata HANDEL

Biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie z różnych dziedzin ekonomii i rachunkowości zdobyte w dużych i średnich przedsiębiorstwach, między innymi w zakresie organizacji służb ekonomiczno-księgowych, organizacji, wdrażania i nadzorze szeroko rozumianych zasad rachunkowości oraz rozliczeń prawa podatkowego. Pracując w PKF Consult na stanowiskach kierowniczych, ostatnio jako Dyrektor Departamentu projektów podatkowych i konsultingowych czynnie uczestniczyła w badaniach przedsiębiorstw, przede wszystkim większych jednostek oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, jak również przeprowadzała analizy due deligence spółek oraz opracowania z zakresu podatków. Aktualna praca na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w dużej placówce medycznej wymaga od niej wiedzy w zakresie funkcjonowania i rozliczeń placówek służby zdrowia. Specjalizuje się również w wycenie wartości spółek, analizach ekonomicznych oraz doradztwie podatkowo-księgowym. Wykładowca z zakresu rewizji finansowej i rachunkowości.

 

Ewa JAKUBCZYK-CAŁY

Absolwent Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych; Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.
Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.
Jest współautorką książek z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

 

Mariusz KUCIŃSKI

 

Biegły rewident, Partner PKF Consult. Wykładowca w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, konsolidacja sprawozdań finansowych i rewizji finansowej, standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, planowanie badania sprawozdań finansowych, inne usługi biegłego rewidenta). Posiada duże doświadczenie w badaniach sprawozdań skonsolidowanych dużych grup kapitałowych. Bierze udział w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Współautor publikacji z zakresu rachunkowości, m.in. na temat problemów zamknięcia rachunkowego roku.

  

Małgorzata TADEUSIAK

Biegły rewident, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W PKF Consult zajmuje się weryfikacją i monitoringiem jakości zleceń oraz konsultacjami w ramach Centrum Kontroli Jakości. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań, w tym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zarządzała projektami wdrożenia Międzynarodowy Standardów Sprawozdawczości Finansowej, due diligence i realizowała usługi w ramach sporządzania prospektów emisyjnych. Współpracowała z Komisją Nadzoru Audytowego. Uczestniczyła w opracowywaniu metodologii kontroli systemu wewnętrznej kontroli jakości w ramach Europejskiej Metodologii Kontroli Badań. Prowadziła szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych.

Marek WOJCIECHOWSKI

Biegły rewident, Partner PKF Consult, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości.

Powiązane usługi: