Gospodarka się otwiera – co dalej ?

Wydaje się, że kryzys związany z COVID-19 został w pewnej mierze opanowany – spada liczba zachorowań, likwidowane są szpitale i oddziały covidowe, odmrażane są kolejne sfery gospodarki, przedsiębiorcy pozytywniej patrzą na przyszłość swoich biznesów.

Każdy kryzys ma pewne elementy ozdrowieńcze – firmy dostosowując się do potrzeb rynku wdrażają pomysły i rozwiązania, których efekty mogą lepiej przygotować biznes do potencjalnych problemów w przyszłości. Pojawia się zapotrzebowanie na inne podejście do prowadzenia biznesu – bardziej elastyczne, innowacyjne technologicznie, nowoczesne. Konieczne jest bieżące analizowanie zagrożeń, przygotowywanie alternatywnych planów działania, zabezpieczania się na wypadek braku dostaw surowców, blokady kanałów dystrybucji, problemów ze sprzedażą.

Zespół PKF posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem firm w sytuacji gospodarczej związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Nasi specjaliści pomogą w dostosowaniu Twojej spółki lub działalności gospodarczej do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, która czeka nas po jej zakończeniu.

W oparciu o analizę rynku oraz trendów jego zmiany i rozwoju, wspierając się analizą funkcjonowania biznesu w przeszłości oraz pogłębionymi analizami finansowymi, znając możliwości w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych i inwestorów instytucjonalnych bądź prywatnych, jesteśmy w stanie wskazać szereg rozwiązań obejmujących restrukturyzację wewnętrzną podmiotu, zmiany w obszarach sprzedaży, kosztów i rozliczeń, a także restrukturyzację kapitałową i inwestorską.

Możemy pomóc w zakresie:

Eksperci PKF

To dedykowany zespół prawników, doradców podatkowych, doradców ds. restrukturyzacji, ekspertów ds. zarządzania, kontrolingu, kadr i płac, księgowości, który wspiera przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów i inwestorów w procesach i w działaniach mających na celu przygotowanie biznesów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza w kontekście możliwości wystąpienia kolejnych fal epidemii.

Oprócz przygotowania konkretnych rozwiązań „szytych na miarę” dla każdego z naszych klientów, dajemy również wsparcie nieformalne w postaci bezpośrednich rozmów, kontaktów zdalnych, wideokonferencji wspierając ludzi w procesach podejmowania, często bardzo trudnych, decyzji.

 


Co robimy – obszary wsparcia (klikając w punkty - dowiesz się więcej): Prawo pracy

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • weryfikację stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie i poszukiwanie rozwiązań w zakresie jego optymalizacji,
 • wsparcie dotyczące zmiany warunków zatrudnienia w zależności od potrzeb pracodawcy, w tym wprowadzenie zmian rozkładu czasu pracy i zmian w warunkach wynagradzania, w formie porozumień z indywidualnymi pracownikami lub porozumień zawieranych z przedstawicielami pracowników,
 • wsparcie w organizacji pracy zdalnej,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji – regulaminów, umów, porozumień z przedstawicielami pracowników,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • doradztwo w zakresie możliwości odroczenia lub umorzenia składek ZUS,
 • zabezpieczenie pracodawcy pod kątem potencjalnych sporów pracowniczych.
Oddłużania

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • analizę sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości, jakie daje Tarcza Antykryzysowa, w tym pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, stanu zatrudnienia, obrotów gospodarczych,
 • wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań usprawniających prowadzenie biznesu w czasach kryzysu oraz na przyszłość,
 • doradztwo w zakresie sposobu skorzystania z rozwiązań pomocowych,
 • pomoc w opracowaniu odpowiednich wniosków o udzielenie pomocy finansowej,
 • przygotowanie wymaganych dokumentów wewnętrznych związanych z korzystaniem ze wsparcia finansowego, takich jak porozumienia z pracownikami, czy regulaminy,
 • analizę umów cywilnoprawnych pod kątem ryzyka wystąpienia sporów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w następstwie epidemii SARS-CoV-2,
 • opracowanie postanowień umownych zapobiegających lub łagodzących skutki występowania siły wyższej,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umów, innych oświadczeń dla kontrahentów, aneksów do umów, porozumień, ugód – dotyczących w szczególności warunków spłaty zobowiązań,
 • wsparcie w negocjacji warunków wykonania umów transgranicznych, we współpracy z firmami sieciPKF International z całego świata,
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami,
 • wsparcie w zakresie windykacji należności,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o rozłożenie na raty, odroczenie zapłaty podatku/zaliczki na podatek, składek ZUS lub umorzenie zobowiązania podatkowego/ZUS:
  • analiza stanu faktycznego i rekomendacje w następujących obszarach:
   Jeśli termin zapłaty podatku jeszcze nie minął, oferujemy złożenie wniosku o:
   • odroczenie terminu płatności podatku/składek ZUS lub
   • rozłożenie zapłaty podatku/składek ZUS na raty.

   Jeśli powstała już zaległość podatkowa/ZUS, oferujemy złożenie wniosku o:
   • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej/ZUS wraz z odsetkami za zwłokę lub
   • odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek/składek ZUS,
   • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych/ZUS, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
  • zredagowanie wniosku,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący firmy:
  • analiza spełnienia kryteriów,
  • przygotowanie wniosku,
 • wsparcie przy składaniu wniosków/składanie wniosków w imieniu przedsiębiorcy o zwrot nadpłaty podatku:
  • analiza dokumentacji i kryteriów do ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni,
  • wsparcie w przygotowanie wniosku/deklaracji.
Pozyskanie kapitału
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
BLOK I – TARCZA FINANSOWA
 • analiza sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości, jakie daje Tarcza Finansowa, z uwzględnieniem jego wielkości, rodzaju prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów ze sprzedaży,
 • wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności zarówno w czasie kryzysu, jak i po nim,
 • doradztwo w zakresie sposobu skorzystania z rozwiązań pomocy finansowej,
 • wsparcie w przygotowaniu odpowiednich wniosków niezbędnych do uzyskania środków z Tarczy Finansowej.
Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej obejmuje m.in.:
 • subwencje,
 • pożyczki,
 • obligacje,
 • gwarancje,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów i leasingu.
Jej rozwiązania oferowane są przez:
 • PFR S.A.,
 • BGK oraz
 • ARP S.A.
Może posłużyć do: pozyskania dodatkowego finansowania oraz przedłużenia lub odnowienia jego dotychczasowych źródeł.

BLOK II – INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Rozwiązania Tarcz Antykryzysowej i Finansowej mogą być pomocne w krótkim okresie czasu. Mogą też okazać się niewystarczające lub niedostępne dla niektórych firm. Warto wtedy pomyśleć o innych źródłach finansowania.

 • Analiza możliwości uzyskania wsparcia z programów pomocowych UE uwzględniającą specyfikę podmiotu i oferowane rozwiązania na czas kryzysu,
 • Doradztwo w zakresie opracowania wniosków i dokumentacji potrzebnej do skorzystania ze środków UE,
 • Analiza możliwości oraz wsparcie w pozyskaniu finansowania od inwestorów kapitałowych, o charakterze:
  • udziałowym
  • dłużnym.
BLOK III – WSPARCIE DODATKOWE

Niezależnie od wybranego modelu i źródeł pozyskania kapitału w ramach szerokiego wachlarza naszych usług konsultingowych możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

 • Wsparcie w sporządzeniu lub weryfikacja biznesplanów oraz modeli, planów i zestawień finansowych opracowanych na potrzeby pozyskania finansowania,
 • Wycena składników majątku stanowiących zabezpieczenia obligacji, kredytów i pożyczek,
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Usługi doradcze związane z optymalizacją kosztów i usprawnieniem procesów biznesowych.
Coroporate Governance

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • sporządzenie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej, regulującej kompetencje i sposób działania organów spółki, gwarantujące zapewnienie zachowania należytej staranności,
 • opracowanie odpowiednich regulaminów dotyczących odbywania posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń zdalnie, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • wsparcie we wdrożeniu głosowań pisemnych,
 • pomoc pełnomocnika w zakresie organizacji i udziału w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach,
 • obsługę postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.