Samokształcenie zawodowe biegłych rewidentów

Szkolenia e-learningowe dedykujemy biegłym rewidentom, którzy mają duże ograniczenia czasowe, preferują elastyczność w realizacji obligatoryjnych szkoleń oraz ich zaliczenia.

Proponujemy również szkolenia e-learningowe, których zrealizowanie zalicza część samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów. Szkolenie zostało wprowadzone w nowych zasadach doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zgodnie z KOMUNIKATEM NR 50/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.

Są to następujące szkolenia:

1. Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym (16 godz. - rachunkowość) 

2. Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ – 1. (8 godz. – rewizja finansowa)

3. Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny (16 godz. - rachunkowość 8 godz. + rewizja finansowa 8 godz.)

4. Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe (8 godz. - rachunkowość)

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy szkolenia.

Ceny szkoleń e-learnigowych w ramach samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów:

Szkolenie (16 godz.) - 300 zł brutto
Szkolenie (8 godz.) - 220zł brutto

Samokształcenie zawodowe biegłych rewidentów

Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem, które powinno zawierać: imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta, sposób odbywania samokształcenia zawodowego, termin, liczbę godzin i zakres tematyczny samokształcenia.

Samokształcenie zawodowe biegły rewident odbywa przez:

1) uczestnictwo w konferencjach lub
2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub
3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub
4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub
5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub
6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub
7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub
8) opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub
9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

KOMUNIKAT NR 50/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie potwierdzenia przez biegłego rewidenta odbycia samokształcenia zawodowego Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że cz궜ć obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej: „ODZ") biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego, w formach okreœlonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730). Biegły rewident potwierdza samokształcenie zawodowe złożonym przez siebie oœwiadczeniem o samokształceniu zawodowym, którego wzór stanowi załącznik do komunikatu. Przedmiotowe oœświadczenie biegły rewident składa w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oœświadczenie dotyczy.

KRBR przypomina również, że w okresie rozliczeniowym ODZ biegłemu rewidentowi może zostać uznane odbycie w ramach samokształcenia zawodowego co najwyżej 48 godzin lekcyjnych szkolenia, a także, że dokumenty potwierdzające odbycie ODZ (w tym dotyczące samokształcenia zawodowego) biegły rewident ma obowiązek przechowywać przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.