Rynek audytu

W 2009 r. wprowadzono obowiązek tworzenia komitetów audytu w spółkach publicznych, w których rady nadzorcze składały się z więcej niż 5 osób. Poprawiło to bezpieczeństwo i zaufanie inwestorów. Jakość i wiarygodność informacji finansowych to podstawy budowy zaufania i kreowania popytu w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kapitał dla rozwoju.

   

Quo Vadis to debata menedżerów PKF Consult na temat przystosowania strategii firm audytorskich do nowych regulacji i oczekiwań rynku. Elementem przygotowań debaty była szczegółowa analiza rynku audytorskiego na świecie
i w Polsce. Raporty przedstawiające tę analizę oraz wnioski z niej płynące.

 

Nowe regulacje europejskie wymuszają istotne zmiany ustawy o biegłych rewidentach z 2009 r. Dotkną one także komitetu audytu. Przedstawienie kierunków przewidywanych zmian, w szczególności zasadniczej  i koniecznej nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania i roli komitetu audytu jest głównym celem wydarzeń i konferencji dotyczących tych zagadnień.

 

 


   

By dowiedzieć się jak najwięcej o komitetach audytu niezbędna jest wiedza ekspertów. Taką specjalistyczną wiedzę oferują nasi eksperci, którzy na łamach prasy branżowej chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z innymi.

 

W naszej bazie znajdą Państwo aktualne Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF


Powiązane publikacje: