Świadczymy usługi oceny ratingowej poprzez nadanie credit ratingu publicznego lub niepublicznego bo w czasach niepewności ryzyko musi być analizowane.

Rating kredytowy to niezależna ocena wiarygodności kredytowej podmiotu, określająca w wystandaryzowany sposób ryzyko inwestycji, najczęściej w dłużne papiery wartościowe.

Rating kredytowy może dotyczyć:

  1. Emisji – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań dotyczących konkretnej emisji,
  2. Emitenta – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z całego wyemitowanego przez niego długu,
  3. Programu emisji – przedmiotem oceny jest zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wyemitowanych serii w ramach programu obligacji.

Wyróżnia się rating kredytowy najczęściej w podziale na:

  1. Rating krajowy i międzynarodowy,
  2. Rating długoterminowy i krótkoterminowy,
  3. Rating dla zadłużenia w walucie krajowej lub w walucie zagranicznej,
  4. Rating zamówiony i niezamówiony,
  5. Rating publiczny i niepubliczny,
  6. Rating ciągły, okresowy lub jednorazowy.

Kliknij by powiększyć obrazek]

Przedmiotem oceny ratingowej może być: Ogólna wiarygodność finansowa, Obligacje, Bony krótkoterminowe, Transakcje swap, Akcje uprzywilejowane, Sekurytyzacje, Certyfikaty depozytowe, Projekty finansowe, Gwarancje finansowe, Polisy ubezpieczeniowe, Strukturyzowane instrumenty finansowe.

Realizowane przez nas usługi w zakresie ratingu kredytowego dotyczą doradztwa w zakresie poprawy oceny wiarygodności kredytowej, sporządzenia ratingu niepublicznego oraz w partnerstwie z agencją ratingową sporządzenie publicznej oceny ratingowej.

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie w ocenie wiarygodności kredytowej i analizie ryzyka oraz liczne projekty zrealizowane w partnerstwie z agencją ratingową, z sukcesem przyczyniamy się do budowania wiarygodności finansowej naszych Klientów na międzynarodowym rynku kapitałowym.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.