Obszary tematyczne

Ośrodek Szkolenia Zawodowego PKF Consult  (certyfikowana niepubliczna placówka szkolenia zawodowego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Kuratorium  Oświaty pod nr 28/K/99)  realizuje szkolenia zamknięte na zlecenie przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w tematyce z dziedziny finansów, rachunkowości (krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości) oraz zagadnień prawno-podatkowych.
Przy realizacji szkoleń zamkniętych stawiamy sobie za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, mając na uwadze fakt, że wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników  służą poprawie pozycji rynkowej firmy jak również możliwościom jej ciągłego rozwoju.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta  i dostosowane do jego oczekiwań i specyfiki działalności. Program tych szkoleń jest opracowywany na podstawie konsultacji z przedstawicielami klienta.

Realizujemy szkolenia zamknięte z następujących obszarów tematycznych:

Akademia Rachunkowości i Finansów dla prawników
(48 godz. zajęć)

 • MODUŁ I –  Rachunkowość  i finanse   
 • MODUŁ II – Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej
 • MODUŁ III – Rachunkowość transakcji kodeksu spółek handlowych   
 • MODUŁ IV – Informacja finansowa spółek publicznych
 • MODUŁ V – Odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek

Rachunkowość - krajowe i międzynarodowe standardy

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF. Praktyka zastosowania i wdrażania.
 • Połączenia spółek  kapitałowych – aspekty prawne, rachunkowe i podatkowe
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Instrumenty finansowe w praktyce. Wycena i prezentacja w sprawozdaniu.
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Rachunkowość kreatywna
 • Wymogi informacyjne spółek giełdowych
 • Kontrakty długoterminowe – praktyczne warsztaty ( case study z różnych branż)
 • Podatek odroczony w krajowych i międzynarodowych standardach
 • Różnice kursowe w standardach rachunkowości i prawie podatkowym
 • Leasing - praktyczne aspekty bilansowe i podatkowe
 • Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym
 • Inwentaryzacja – procedury i ujęcie w księgach

Wprowadzanie firmy na giełdę

 • Upublicznianie akcji spółki.  Jak sporządzać prospekt emisyjny
 • Sporządzanie części finansowej prospektu
 • NewConnect
 • Kontrakty menedżerskie dla spółek giełdowych

Szkolenia dla rad nadzorczych i członków zarządu współpracujących z RN

 • Identyfikacja i optymalizacja ryzyka w działalności Rad Nadzorczych (Odpowiedzialność RN w spółce kapitałowej . Ocena sprawozdania finansowego)
 • Odpowiedzialność zarządu i członków rad nadzorczych
 • Współpraca Rad Nadzorczych z audytorem
 • Zagrożenia działalności jednostki (kontynuacja działania i metody ostrzegania przed upadłością)

Szkolenia z zakresu zarządzania środkami unijnymi, ich rozliczania:

 • Sporządzanie aplikacji o środki unijne.
 • Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie dotacji unijnych.
 • Rachunkowość  i rozliczenia podatkowe projektów unijnych.
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych.
 • Biznesplany i studia wykonalności w procesie aplikowania o środki unijne.

Podatki

 • Podatek od towarów i usług - bieżące problemy praktyczne
 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku
 • Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja i reklama w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT
 • Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych – rozliczenia podatkowe
 • Ceny transferowe