Jednolity Plik Kontrolny

JPK jest zbiorem informacji w  formie elektronicznej o  rozbudowanej strukturze, które to przedsiębiorcy będą zobowiązani przesyłać do organów kontroli podatkowej. Opublikowane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ukazują nie tylko jaka ma być struktura i zawartość plików ale także ich format. Wprowadzone przepisy Ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015r. poz.1649) zobowiązują podatników do przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Obowiązek ten stanowi nową formę kontroli, dzięki której organy podatkowe nie tylko ograniczą czas i koszt takich kontroli ale również zwiększą ich skuteczność. To nowe podejście do kontroli podatkowych pozwoli na wykrywanie niespójności ze składanymi deklaracjami, ukaże wszelkie anomalie w przekazywanych danych oraz niespójności z danymi kontrahentów i partnerów handlowych (tzw. kontrole krzyżowe).