Naszym celem jest uzyskanie pozytywnej interpretacji w zakresie interpretacji podatkowej.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski, od wielu lat, niejednoznaczne  przepisy podatkowe zaliczają do głównych barier w prowadzonym biznesie i skarżą się na wyjątkowo skomplikowane  zasady dotyczące rozliczania zarówno podatku VAT, CIT jak i podatku u źródła. Niejasne i mało przejrzyste prawo w zakresie stosowania przedmiotowych podatków, wyjątkowo liczne nowelizacje przepisów ustaw, rozporządzeń wykonawczych, interpretacji podatkowych, wydanych przez organy skarbowe jak i przez Ministerstwo Finansów, są dodatkowym  problemem dla przedsiębiorców oraz powodują ogromne wątpliwości w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Skomplikowane zasady rozliczania podatków w Polsce narażają przedsiębiorcę na nieprawidłowości w rozliczeniach z budżetem Państwa, a tym samym na sankcje, dlatego też przy podjętych wątpliwościach co do prawidłowości rozliczenia określonego podatku zasadne jest wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Do Państwa dyspozycji jest nasza wykwalifikowana kadra ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych, w tym byłych pracowników organów skarbowych I i II instancji (urzędów skarbowych, izby administracji skarbowej), dogłębnie zorientowanych w przepisach prawa materialnego i procesowego, którzy przygotują profesjonalny wniosek o interpretację podatkową dla Twojej firmy.

Naszym celem jest uzyskanie pozytywnej interpretacji w zakresie poruszanej problematyki.

Oferujemy:

 • wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w oparciu o pozyskane informacje oraz dokumenty od Klienta,
 • uzasadnienie faktyczne oraz uzasadnienie prawne prezentowanego stanowiska w oparciu o linię interpretacyjną organów podatkowych jak i orzeczeń sądów administracyjnych,
 • monitorowanie sprawy,
 • profesjonalną współpracę

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • rozwianie wątpliwości podatkowych,

 • po otrzymaniu pozytywnej interpretacji prawo do dokonania korek deklaracji i odzyskania zapłaconego w latach ubiegłych podatku,
 • wyeliminowanie/ograniczenie ryzyka podatkowego,
 • ochrona przed negatywnymi skutkami podatkowymi,
 • zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej,
 • w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę,
 • zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, uchylona lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji,
 • profesjonalna współpraca

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.