E-learning oblig. szkolenia dla biegłych rewidentów

Szkolenia e-learningowe dedykujemy biegłym rewidentom, którzy mają duże ograniczenia czasowe, preferują elastyczność w realizacji obligatoryjnych szkoleń oraz ich zaliczenia.

Z przyjemnością informujemy, że w 2017 roku w formie e-learningu realizujemy następujące szkolenia:


1. Moduł I - Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym 16 godz. (rewizja finansowa) 

2. Moduł II - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż 8 godz. (rewizja finansowa)

3. Moduł III – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości  – 16 godz. (rachunkowość)

  • (w przygotowaniu)

4. Moduł VIII – Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym 8 godz. (rachunkowość)

5. Moduł X – Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe 16 godz. (rachunkowość)

6. Moduł XI – Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe 8 godz. (rachunkowość)

7. Moduł XII – Koszt wytwarzania jako podstawa wyceny produktów – 8 godz. (rachunkowość)

  • (w przygotowaniu)

Zrealizowanie tych szkoleń zalicza obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w rozumieniu Uchwały KRBR w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Ceny szkoleń e-learnigowych w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:

  • Moduły (16 godz.): I, III, X – 550 zł. brutto /1 moduł
  • Moduły (8 godz.): II, VIII, XI, XII - 350 zł brutto /1 moduł

Proponujemy również szkolenia e-learningowe, których zrealizowanie zalicza część samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów. Szkolenie zostało wprowadzone w nowych zasadach doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zgodnie z KOMUNIKATEM NR 50/2015 KRBR z dnia 10 lutego 2015 r.

Są to następujące szkolenia:

1. Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym (16 godz. - rachunkowość) 

2. Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ – 1. (8 godz. – rewizja finansowa)

3. Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny - 16 godz. (rachunkowość 8 godz. + rewizja finansowa 8 godz.)

4. Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe 8 godz. (rachunkowość) 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy szkolenia.

Ceny szkoleń e-learnigowych w ramach samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów:

Szkolenie (16 godz.) - 300 zł brutto
Szkolenie (8 godz.) - 220zł brutto