Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi (ang. transfer pricing) eliminując tym samym ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe
Wypełnienie obowiązków ustawowych (TP compliance)
Doradztwo w zakresie cen transferowych (TP advisory)
Wsparcie w kontrolach podatkowych i reprezentacji w sporach (TP support litigation)
Planowanie w zakresie cen transferowych (TP planning)

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy oraz dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych związanych z cenami transferowymi, oprócz wsparcia w przygotowaniu dokumentów oferujemy Państwu dodatkowe usługi doradcze dotyczące:

 • audytu cen transferowych

 • polityki cen transferowych
 • outsourcing cen transferowych
 • zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA)

AUDYT CEN TRANSFEROWYCH

W ramach dodatkowego pakietu usług zespół PKF Consult ds. Cen Transferowych oferuje Państwu dokonanie szczegółowego audytu stosowanego przez Państwa     sposobu rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Niniejsza oferta obejmuje w szczególności:

 • przegląd posiadanych dokumentacji oraz jeśli wymagają uzupełnienia wskazanie niezbędnych do przygotowania umów i kalkulacji,
 • analizę interpretacji organów podatkowych co do poprawności rozliczeń pod kątem wymogów formalno-prawnych,
 • przegląd i weryfikację stosowanych procedur rozliczeń pod kątem ich kompleksowości w odzwierciedleniu wymaganych informacji o stanie faktycznym,
 • przygotowanie raportu obejmującego zidentyfikowane w trakcie audytu ryzyka wraz z rekomendacjami działań mających na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk.

Dokładny zakres usług pozostaje kwestią do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku specyficznego charakteru usługi oraz dostosowania jej do potrzeb klienta, dokonujemy odrębnych ustaleń oraz wyceny usługi.

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

Politykę cen transferowych najlepiej zdefiniować jako szereg wytycznych opracowanych w grupie podmiotów powiązanych, zmierzających do osiągnięcia określonych celów gospodarczych związanych z transferem dóbr pomiędzy stronami transakcji.

Polityka cen transferowych określa bieżące zasady dokonywania transakcji. Głównym celem polityki cen transferowych jest określenie spójnych warunków dla dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określenie transparentności zasad. Transakcje dokonywane w oparciu o przyjętą politykę cen transferowych dokonywane są na bazie racjonalnych przesłanek, ze ściśle określonymi warunkami, gdzie sposób ustalania i kalkulacji ceny dla danego typu transakcji jest niezmienny i ekonomicznie uzasadniony. Stosowanie różnych metod kalkulacji i brak stosowania określonej, świadomej i sformalizowanej polityki cen transferowych prowadzi najczęściej do wzrostu ryzyka podatkowego jak również do zniekształcenia wyników finansowych, a w konsekwencji do podejmowania błędnych decyzji na bazie zniekształconych danych.

Zespół ekspertów PKF Consult oferuje Państwu możliwość przeglądu stosowanej przez Państwa polityki cen transferowych oraz oceny, czy wskazane w niej procedury spełniają wymogi obligatoryjnych przepisów prawa podatkowego i nie generują ryzyka zastrzeżeń ze strony organów podatkowych.

OUTSOURCING CEN TRANSFEROWYCH

Ciągłe nowelizacje przepisów w obszarze cen transferowych (począwszy od 2017 r.), jak również kierunki polityki fiskalnej zmierzające do eliminacji zdarzeń związanych z erozją podstawy opodatkowania, czy też uchylaniem się od opodatkowania powodują, iż obszar cen transferowych staje się niezwykle istotnym obszarem zainteresowania ze strony organów podatkowych. Przedmiotem kontroli jest zatem w szczególności weryfikacja rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityka budowania cen w grupach kapitałowych, alokacja ryzyk, czy też działania tzw. restrukturyzacyjne.

Z perspektywy przedsiębiorców, czy Zarządu jako organu ponoszącego odpowiedzialność względem organów podatkowych, istotnym jest ciągłe monitorowanie transferów wewnątrzgrupowych pod kątem obowiązków dot. cen transferowych, mające na względzie przede wszystkim:

 • analizę przeszłych i przyszłych transferów w kontekście budowania ceny transakcyjnej,
 • analizę transakcji pod kątem zakresu obowiązków dot. cen transferowych,
 • obowiązki sprawozdawcze dot. transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • wycenę warunków transakcyjnych uwzględniających metody kalkulacji ceny z podmiotami powiązanymi,
 • monitorowanie zmian w zakresie stanu faktycznego transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
 • i wiele innych.

Odpowiedzią na powyższe problemy jest oferowana przez PKF Consult kompleksowa usługa „outsourcingu całości zadań i obowiązków ustawowych związanych z cenami transferowymi”. W tym zakresie, realizując usługi poprzez doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów i radców prawnych, gwarantujemy Państwu, model bliski funkcji „in house advisor”, a w tym kontrolę obszaru cen transferowych poprzez:

 • stały nadzór i kontakt z Klientem (w tym periodyczne spotkania z Klientem) dot. planowanych i realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • analizę dokumentów i transakcji pod kątem obowiązków w zakresie cen transferowych,
 • bieżące konsultacje dot. zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem wpływu na ryzyka TP,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • sporządzanie analiz porównawczych (benchmarków), dla planowanych transakcji wraz z możliwą rekomendacją kalkulacji ceny,
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji dla potrzeb sprawozdawczości transakcji z podmiotami powiązanymi oraz
 • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi, wsparcie/udział w kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych

WSPARCIE W ZAWARCIU UPRZEDNIEGO POROZUMIENIA CENOWEGO (APA)

Istotnym narzędziem chroniącym podatników przed korektą wyceny transferu jest uprzednie porozumienie cenowe tzw. APA (Advanced pricing agreement). Uprzednie porozumienia cenowe zyskały na znaczeniu od początku tego roku z powodu ograniczenia przez ustawodawcę możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości  nabywanych usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości. Wyróżnia się uprzednie porozumienia cenowe (i) jednostronne, (ii) dwustronne oraz (iii) wielostronne. Ostatnie dwa rodzaje z ww. dają dodatkowo gwarancję uniknięcia podwójnego opodatkowania, ponieważ oznaczają potwierdzenie prawidłowości stosowanych warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie tylko przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, ale także przez właściwe organy państw, w których posiadają swoje siedziby podmioty, z którymi podatnik zawiera transakcje.

Organem właściwym w sprawie zawarcia porozumienia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jest on podmiotem odpowiedzialnym za uznanie porównywalności istotnych warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Podatnik, który składa wniosek, zobowiązany jest do wskazania wybranej metody wyznaczania cen transferowych, wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz dodatkowymi dokumentami, które potwierdzają właściwość wyboru.

Podatnik musi przedstawić w pierwszej kolejności opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu wniosku, a w szczególności wskazać:

 • algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej,
 • prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja,
 • analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej.

Podatnik musi także wskazać okoliczności mogące mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej. Są nimi w szczególności:

 • warunki transakcji ustalone między podmiotami, w tym opis przebiegu transakcji,
 • analiza aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, a także opis przewidywanych kosztów związanych z transakcją,
 • opis strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, jeżeli ma ona wpływ na cenę transakcyjną,
 • dane dotyczące sytuacji gospodarczej w branży, w której działa wnioskodawca,
 • struktura organizacyjna i kapitałowa wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych wraz z opisem stosowanych zasad rachunkowości finansowej.

Wnioskodawca jest także zobowiązany załączyć odpowiednie dokumenty, do których należą m.in. umowy oraz porozumienia dotyczące transakcji oraz wykaz podmiotów powiązanych biorących udział w ustalaniu warunków, wraz z ich pisemną zgodą. Istotnym wymogiem jest także opis założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlania cen transakcyjnych zgodnie z zasadą rynkową. Podmiot wnioskujący musi też zaproponować okres obowiązywania porozumienia.

Dodatkowo pod koniec marca 2019 r. opublikowano projekt zmian do ustawy w zakresie uproszczonej procedury porozumienia APA. Poniżej wskazano szczegółowe elementy uproszczenia procedury realizacji porozumienia APA:

 • uproszczona treść wniosku będzie się charakteryzowała następującą strukturą:
 • niższe koszty postępowania - wysokość opłaty z tytułu złożenia wniosku w zakresie uproszczonej APA lub wniosku o odnowienie ustalona została na 20 000 zł oraz
 • krótszy czas procesowania (3 miesiące). Po 3 miesiącach postępowania powinna zostać wydana decyzja zawierające dane o: transakcji kontrolowanej, metodzie weryfikacji oraz sposobie kalkulacji ceny transferowej oraz założeniach krytycznych co do zdolności zastosowanej metody kalkulacji ceny transferowej do jej rzeczywistego odzwierciedlenia.

Zespół PKF Consult ds. Cen Transferowych przeprowadzi Państwa przez całą procedurę uzyskania APA, począwszy od kontaktu z Krajową Administracją Skarbową, poprzez przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku, złożenie stosownych wyjaśnień, a skończywszy na wydaniu ww. decyzji.