Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
08.11
2016
01.01
1970
poprzednia następna

Szkolenie e-learningowe Moduł II

Program szkolenia

Moduł II - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż 8 godz. (rewizja finansowa)   

I.         Część ogólna - Ryzyko badania sprawozdań finansowych

 1. Procedury identyfikacji ryzyk wg polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej:

  • Poznanie jednostki i środowiska jej działalności
  • Zapytania do kierownictwa i innych osób w jednostce
  • Badanie środowiska informatycznego, powiązania z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odpowiedniości polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.
  • Identyfikacja specyficznych ryzyk badania sprawozdań finansowych
  • Specyficzne regulacje prawne, branżowe i inne regulacje zewnętrzne obowiązujące jednostkę.
  • Charakter jednostki w tym: struktury właścicielskiej i zarządczej, rodzaju inwestycji, które jednostka dokonuje, struktury organizacyjnej oraz sposobu jej finansowania.
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (w tym kontroli wewnętrznej) mające wpływ na rozpoznanie ryzyka istotnego zniekształcenia

2. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania występującego w jednostce badanej ryzyka istotnego zniekształcenia:

  • Ryzyka wynikające ze struktury bilansu (aktywa i obrotowe, kapitały własne trwałe i zobowiązania)
  • Identyfikacja rodzajów ryzyka w rachunku zysków i strat w tym pomiaru wyniku finansowego.
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - rozpoznanie ryzyk

3. Strategia i planowanie badania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznanych ryzyk

  • Ustalenie harmonogramu oraz wielkości zasobów, w tym ekspertów niezbędnych do wykonania zlecenia badania
  • Ustalenie rodzaju i zakresu planowanych procedur oceny ryzyka (MSRF 315)
  • Ustalenie rodzaju, czasu przeprowadzenia i zakresu dalszych procedur badania na poziomie stwierdzeń (SRF 330)
  • Planowanie innych procedur badania, których przeprowadzenie jest niezbędne w celu wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Reakcja na oszacowane ryzyko-procedury badania w odpowiedzi na ocenę ryzyka (MSRF 330):

  • Procedury analityczne
  • Testy kontroli
  • Testy wiarygodności
  • Obserwacje, inspekcje
  • Potwierdzenia zewnętrzne
  • Badanie zdarzeń gospodarczych na przełomie roku.
  • Zdarzenia po dacie bilansu

 

II.    Specyfika badania w przemyśle i usługach

 1. Specyfika ryzyk w badaniu sektora przemysłu związanych z:

  • Przepisami branżowymi i innymi regulacjami prawnymi (zezwolenia, koncesje, zasady rachunkowości)
  • Rynkiem i konkurencją, regulacjami cenowymi
  • Cyklicznością i sezonowością
  • Technologią wytwarzania produktów
  • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT
  • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
   • Środki trwałe, trwała utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne
   • Produkcja w toku, półprodukty i wyroby gotowe, zasady wyceny, inwentaryzacja, rozliczenie
   • Należności
   • Rezerwy w tym na naprawy gwarancyjne
   • Zobowiązania wycena
   • Przychody ze sprzedaży moment ujęcia
   • Koszty operacyjne bezpośrednie i pośrednie

2. Specyfika badania ryzyk w sektorze usług:

  • Regulacje prawne w tym zezwolenia, koncesje
  • Zgodność i odpowiedniość prowadzenia ewidencji księgowej z profilem działalności
  • Znaczące umowy na wykonywanie usług w tym długoterminowe
  • Rynek i konkurencja w tym popyt i konkurencja cenowa
  • Cykliczność i sezonowość wykonywanych usług
  • Powiązania z dostawcami i odbiorcami (ceny transferowe)

III.   Przykłady specyficznych ryzyk w przemyśle i usługach

1.  Branża budowlana

  • Przepisy branżowe i inne regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, prawo geologiczne i górnicze, zasady rachunkowości)
  • Rynek i konkurencja
  • Środowisko informatyczne i stosowane programy IT
  • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
   • Środki trwałe, utrata wartości, przydatność i zużycie ekonomiczne
   • Rozliczenia międzyokresowe kosztów – wycena kontraktów długoterminowych
   • Przychody z kontraktów długoterminowych
   • Metody wyceny kontraktów długoterminowych i ich wpływ na wynik finansowy
   • Koszty kontraktów

2.  Branża energetyczna

  • Przepisy prawne obowiązujące jednostkę (prawo energetyczne, przepisy unijne, koncesje, polityka państwa, zasady rachunkowości)
  • Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające ze zmiany art. 44 prawa energetycznego.
  • Struktura organizacyjna jednostki, powiązania kapitałowe, kontrola wewnętrzna
  • Cele i strategie oraz związane z tym ryzyka działalności gospodarczej w tym znaczące umowy, kontynuacja działalności
  • Środowisko informatyczne i systemy IT
  • Obszary specyficzne procedury badania i udokumentowania:
  • Podział bilansu i rachunku zysków i strat wg poszczególnych rodzajów działalności
   • Aktywa trwałe – utrata wartości aktywów, inwestycje i działania inwestycyjne
   • Należności - sposób wyceny, sprawy sporne, kompletność ujęcia
   • Rezerwy na przewidywane zobowiązania (znaczące szacunki)
   • Rozpoznanie i ujęcie przychodów
   • Rozpoznanie i wycena instrumentów finansowych
   • Ustalanie wartości godziwej

3. Handel

  • Posiadane koncesje na handel np. alkoholem, złomem itp.
  • Prawidłowość stosowanych stawek podatku VAT i obowiązku ewidencji przez kasy fiskalne
  • Konkurencja cenowa na rynku stosowane rabaty, upusty
  • Kontrola wewnętrzna nad znaczącymi aktywami jednostki
  • Zasady i terminowość przeprowadzanych spisów z natury
  • Stosowane programy IT do ewidencji magazynowej
  • Obszary specyficzne, procedury badania i udokumentowania
   • Zapasy, prawidłowość przychodów i rozchodów zgodnie z zasadą określoną w polityce rachunkowości
   • Zapasy, prawidłowość wyceny w tym ostrożna wycena towarów
   • Rozpoznanie i ujęcie przychodów w prawidłowym okresie
   • Należności, sprawy sporne (odpisy aktualizujące) sposób wyceny, kompletność ujęcia
   • Prawidłowość rozliczenia inwentaryzacji

4. Działalność deweloperska

  • Specyfika działalności deweloperskiej (budowa i zarządzanie nieruchomościami)
  • Klasyfikacje umów deweloperskich ze względu na charakter przedsięwzięcia deweloperskiego
  • Rodzaje umów(przedwstępne, sprzedaży) i prawidłowość ich zawarcia - akt notarialny
  • Obowiązki ewidencyjne – rejestry umów, ewidencja kosztów i przychodów przedsięwzięć deweloperskich
  • Obszary specyficzne:
   • Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego w trakcie realizacji
   • Moment uznania przychodów
   • Ustalanie przychodów ze sprzedaży i kosztów wytworzenia sprzedanego przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego

5. Usługi medyczne

  • Podstawy prawne działalności medycznej
  • Posiadane umowy i warunki ich realizacji
  • Struktura oraz kontynuacja działalności
  • Polityka cenowa za usługi medyczne
  • Obszary specyficzne i ich udokumentowanie
   • Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodność z umową i nadwykonania
   • Należności prawidłowość wyceny
   • Kary za błędy medyczne prawidłowość ujęcia i szacunków rezerw
   • Usługi medyczne komercyjne, zasady odpłatności, ewidencji (kasy fiskalne)
   • Ujęcie przychodów w prawidłowym okresie

6. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze

  • Podstawy prawne działalności Towarzystw- zezwolenie KNF
  • Specyficzne zasady prowadzonej rachunkowości Funduszy
  • Zgodność struktury posiadanych funduszy z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i statutami Funduszy
  • Kontynuacja działalności
  • Obszary specyficzne:
   • Prawidłowość wyceny funduszy zamkniętych – certyfikaty- znaczące szacunki
   • Prawidłowość wyceny funduszy otwartych- jednostki uczestnictwa
   • Terminowość wypłat uczestnikom funduszy inwestycyjnych z tytułu zrealizowanych zleceń

7.  Działalność leasingowa

  • Zasady ewidencji majątku przekazanego w leasing
  • Prawidłowa kwalifikacja umów – leasing finansowy; leasing operacyjny
  • Obszary specyficzne:
   • Leasing zwrotny ewidencja kosztów i przychodów
   • Prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu leasingu
   • Prawidłowe naliczenie kosztów amortyzacji
   • Ustalenie momentu i struktury przychodu leasingodawcy
   • Inwentaryzacja majątku trwałego przekazanego w leasing. Zasady i rozliczenia.

8.  Wybrane zagadnienia dotyczące badania Fundacji, Stowarzyszeń i Instytucji Pożytku Publicznego

  • Podstawy prawne działalności
  • Zgodność prowadzonej działalności z ustawami szczególnymi np. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • Szczególne zasady rachunkowości
  • Obowiązki sprawozdawcze tych instytucji
  • Obszary specyficzne:
   • Podatek dochodowy od osób prawnych- spełnienie warunków zwolnienia z tego podatku
   • Umowy sponsorskie czy świadczenia wzajemne
   • Rozpoznanie uzyskanych wpłat np. składki członkowskie, darowizny, sponsoring itp. oraz obowiązek w podatku VAT z tego tytułu.

Sprawdzian wiadomości

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij