ALERT: Test na utratę wartości firmy i innych aktywów niematerialnych

 

Spółki stosujące międzynarodowe standardy rachunkowości są obowiązane na koniec każdego okresu sprawozdawczego ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregokolwiek ze składnika aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, jednostka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów w oparciu o szczególne wymagania MSR 36.

Test na utratę wartości firmy - kliknij i bezpośrednio skontaktuj się z ekspertem

Obowiązki 

Bez względu na to, czy istnieją przesłanki, które wskazują, czy nastąpiła utrata wartości, jednostka jest zobowiązana do:

A) przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości składnika aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania lub składnika aktywów niematerialnych, który nie jest jeszcze dostępny do użytkowania, poprzez porównanie jego wartości bilansowej 
z wartością odzyskiwalną;

B) przeprowadzenia corocznie testu na utratę wartości firmy powstałej w wyniku połączenia przedsięwzięć; 

Specyfika wyceny

Ze względu na szczególne wymagania msr 36 dotyczące oszacowania wartości firmy i innych aktywów niematerialnych w związku z przeprowadzanym testem na utratę wartości, wycena tego rodzaju aktywów wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w kwestii założeń w zakresie prognozy przyszłych przepływów pieniężnych i szacowanej stopy dyskonta. W przypadku, gdy założenia wyprowadzone w toku wyceny sporządzonej przez zarząd wydają się nadmiernie optymistyczne, biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki może zakwestionować ich poprawność. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się sporządzenie wyceny przez niezależny podmiot świadczący tego rodzaju usługi.

Zagrożenia

Brak poprawnie sporządzonego testu na utratę wartości firmy skutkować może zastrzeżeniem, a w skrajnych przypadkach negatywną opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym.